Mục Lục

Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát
Tay Bồ tát cầm kiếm trí tuệ
Hay chặt trói buộc cửa phiền não
Nay con đảnh lễ thệ quy y
Nguyện con chặt đứt tham sân si
Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát
Tay Bồ tát cầm bình Táo Quán (rưới vảy)
Tuôn nước cam lồ thắm chúng sanh
Nay con đảnh lễ thệ quy y
Nguyện con thường được Phật quán đảnh
Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát
Bồ tát cầm trang hoa mầu nhiệm
Mọi thứ trang điểm thật thù thắng
Nay con đảnh lễ thệ quy y
Nguyện con được buộc lụa diệu pháp
Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát
Bồ tát cầm sợi dây kim cương
Khéo hay dẫn nhập vào tất cả
Nay con đảnh lễ thệ quy y
Nguyện con được vào pháp tương ứng
Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát
Tay Bồ tát cầm quả Thiện Diệu
Biểu thị viên thành quả Bồ đề
Nay con đảnh lễ thệ quy y
Nguyện con rộng tu các quả lành
Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát
Bồ tát cầm bánh xe tám căm
Uy quang chiếu diệu khắp tam giới
Nay con đảnh lễ thệ quy y
Nguyện con thường chuyển đại pháp luân
Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát
Tay Bồ tát cầm cây búa lớn
Hay pháp pháp bất thiện bền chắc
Nay con đảnh lễ thệ quy y
Nguyện con đập nát núi nhân ngã
Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát
Tay Bồ tát cầm loa đại pháp
Âm thanh chấn động ba ngàn cõi
Nay con đảnh lễ thệ quy y
Nguyện con hay nói tất cả pháp
Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát
Bồ tát cầm móc câu kim cương
Khéo hay câu triệu khắp tất cả
Nay con đảnh lễ thệ quy y
Nguyện con thành tựu pháp Câu Triệu
Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát
Tay Bồ tát cầm bình như ý
Tuôn ra tạng báu với kinh điển
Nay con đảnh lễ thệ quy y
Nguyện con thọ dụng thường như ý
Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát
Tay Bồ tát cầm chày kim cương
Tám bộ trời rồng đều quy ngưỡng
Nay con đảnh lễ thệ quy y
Nguyện con điều phục kẻ khó phục
Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát
Tay Bồ tát cầm kinh Bát nhã
Hàm chứa nghĩa vi diệu thâm sâu
Nay con đảnh lễ thệ quy y
Nguyện con không Thầy tự nhiên ngộ
Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát
Bồ tát cầm viên ngọc Ma ni
Hào quang tròn trắng không tỳ vết
Nay con đảnh lễ thệ quy y
Nguyên tâm địa con luôn lanh lợi
Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát
Phật Mẫu Chuẩn Ðề đại Bồ tát
Hiện mười tám tay ngồi trên đàn
Tâm đại Bồ tát hộ tám phương
Ðệ tử một lòng quy mệnh lễ
Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát

Những bài kệ được biên sọan để khi lâm đàn của chư vị Pháp sư Mật giáo Trung Hoa đọc lên xưng tán đức Phật Mẫu Chuẩn Ðề. Trì niệm thần chú Phật Mẫu Chuẩn Ðề không làm trở ngại cho người tu Tịnh độ, tụng chú sẽ gia cố cho quá trình tu niệm Phật, tu Phật thất, tu Bát quan Trai giới, tu gia hạnh Thập thiện, tâm chí dũng mãnh điều ngự các phiền não chướng phát sanh.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Giáo Chủ Thọ Quang Thể Tướng, Vô Lượng Vô Biên Từ Thệ Hoằng Thâm, Tứ Thập Bát Nguyện Ðộ Hàm Linh, Ðại Từ, Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Như Lai Biến Pháp Giới Tam Bảo.Có phản hồi đến “Ngày 96 – Pháp Kệ Xưng Tán Phật Mẩu Chuẩn Ðề 2”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com