Mục Lục

Chuẩn Ðề Phật Mẫu là pháp thân đại sĩ ở cõi nước trang nghiêm thế giới, không có giáng sanh ở cõi ta bà. Sở dĩ giáo pháp của ngài phổ biến trong nhân gian, mọi người đều rõ biết là do Ðức Phật Thích Ca giải rõ chổ nhân địa và hình tướng Phật Mẫu, nên người sau khi tham học và hiểu biết lực dụng của ngài, các họa sĩ Phật tử họa thành hình dạng với Bửu tượng mười tám tay cầm mười tám Bửu pháp như các chùa lớn nhỏ trên thế giới đang thờ phượng.

Nói về Thất câu chi Phật Mẫu là tên riêng của đức Chuẩn Ðề Quan Âm, chính là một trong 7 vị thờ nơi viện đệ nhị Phật mẫu trong đàn Mạn đà la bên Thang tạng giới cũng là một vị thứ 6 trong 8 vị Ðại Quan Âm. Phật Mẫu thị hiện giữa cõi nhân đạo mà hay biến hóa, bên thiền tông thờ Chuẩn Ðề làm một vị trong bộ Quan Âm, bên Nhật bản phái Ðông mật thờ Chuẩn Ðề làm một vị giữa 6 Ðức Quan Âm, thâu về bộ Liên Hoa; phái Thiên mật thờ Thất Câu chi Phật Mẫu Chuẩn Ðề vào hàng Phật Mẫu, tượng ngài có 3 mắt, 18 cánh tay (Nhị khóa hiệp giải, trang 86, bản dịch chú giải của Ðức Pháp chủ Khánh Anh).

Nhằm giúp cho chư Tăng Ni, Phật tử học hiểu và ấn tượng sâu sắc về tôn tượng 18 tay của Phật Mẫu Chuẩn Ðề, Sư trích những bài thi kệ của chư vị Pháp sư Mật tông bên Trung hoa biên soạn, do nhà dịch giả Huyền Thanh, Việt nam biên dịch.

Trước khi trích vào đây, đệ tử hậu học chúng con xin quy kính đảnh lễ tôn nhan đức Phật Mẫu mà chúng con hằng quy kính, trì niệm từ trên 50 năm qua:

Bài kệ xưng tán Chuẩn Ðề Phật Mẫu:

Khuôn mặt Bồ tát như trăng đầy

Sắc tướng trắng vàng rất đoan nghiêm

Nay con đảnh lễ thệ quy y

Nguyện thấy tôn nhan thường cúng dường

Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát

Trên mặt Bồ tát có ba mắt

Như bốn biển lớn thật lặng trong

Nay con kính lễ thệ quy y

Nguyện được năm lọai mắt thanh tịnh

Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát

Tai Bồ tát đeo báu trang sức

Mọi thứ thù thắng rất trang nghiêm

Nay con đảnh lễ thệ quy y

Nguyện được nhĩ thông, nghe diệu pháp

Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát

Lồng ngực Bồ tát hiện chữ vạn

Như trăng tròn diệu hiền quang minh

Nay con đảnh lễ thệ quy y

Nguyện được tâm thông nghe liễu ngộ

Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát

Bồ tát đội mão hoa trên đảnh

Trong mão hóa hiện năm Như Lai

Nay con đảng lễ thệ quy y

Nguyện được từ tôn ban quán đảnh

Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát

Bồ tát khóac áo màu trắng tinh

Sáu thù đeo thể thật trang nghiêm

Nay con đảnh lễ thệ quy y

Nguyện được quần áo khéo giải thóat

Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát

Thân Bồ tát đeo châu anh lạc

Tay ngón đeo vòng báu trang nghiêm

Nay con đảnh lễ thệ quy y

Nguyện đủ băm hai tướng Như Lai

Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát

Bồ tát ngồi thẳng trên hoa sen

Lớn cao chẳng động tựa núi vàng

Nay con đảnh lễ thệ quy y

Nguyện sau sẽ ngồi tòa bồ đề

Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát

Mọi chi phần trên thân Bồ tát

Thường phóng vô lượng ánh sáng lớn

Nay con đảnh lễ thệ quy y

Nguyện được từ quang đến hộ niệm

Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát

Tay Bồ tát kết ấn thuyết pháp

Biểu thị khéo nói tất cả pháp

Nay con đảnh lễ thệ quy y

Nguyện được các pháp đều thông đạt

Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát

Tay Bồ tát cầm phướn báu diệu

Biểu thị thế gian là tối thắng

Nay con đảnh lễ thệ quy y

Nguyện con hya dựng phướn đại pháp

Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát

Bồ tát kết ấn vô úy thí

Dìu dắt chúng sanh bị hiểm nạn

Nay con đảnh lễ thệ quy y

Nguyện con mau lìa sự đáng sợ

Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát

Tay Bồ tát cầm hoa sen diệu

Biểu thị sáu căn thường thanh tịnh

Nay con đảnh lễ thệ quy y

Nguyện con lìa dơ như hoa sen

Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Ðề Ðại Bồ Tát

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Giáo Chủ Thọ Quang Thể Tướng, Vô Lượng Vô Biên Từ Thệ Hoằng Thâm, Tứ Thập Bát Nguyện Ðộ Hàm Linh, Ðại Từ, Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Như Lai Biến Pháp Giới Tam Bảo. (chư vị đọc tiếp theo ở dưới đây…)Có phản hồi đến “Ngày 95 – Bài Xưng Tán Phật Mẫu Chuẩn Đề”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com