Mục Lục

Vấn: Xin Sư thuyết giảng về Pháp tháp của Ðức Tôn Sư sau ngày viên tịch 30/7/Bình dần tại Quan Âm Tu Viện?

Ðáp: Bửu Tháp là nơi an trú báo thân của Ðức Tôn Sư Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước, húy Nhựt Ý, biệt hiệu Ðức Mẫu Trầu Bồng Lai. Ðức Tôn Sư thuộc dòng lâm tế thứ 41, viên tịch vào lúc 23 giờ, ngày mùng 01 tháng 8 âl năm Bính Dần (1986), tháp được xây 7 tầng có 4 mặt, mỗi cạnh rộng 6 mét từ nền lên đến chóp tháp cao 12m, mặt của mỗi cạnh đều được các nghệ nhân tu sĩ đắp nổi các Bửu thủ.

Có tất cả 24 Bửu thủ, mỗi Bửu thủ đều có đầy đủ ý nghĩa, công dụng riêng cho người tu theo Mật giáo:

Phía chính diện có 6 bửu thủ :

A. Tầng 01 Có 02 Bửu thủ: (tính từ trái sang phải)

1. Hồng Liên Hoa: nếu muốn cầu sanh lên các cung trời, nên làm theo tay Hồng Liên Hoa, niệm chân ngôn án, thương yết lệ, tá phạ hạ.

2. Bạch Liên Hoa: nếu muốn thành tựu các công đức, nên làm theo tay Bạch Liên Hoa, niệm chơn ngôn án, phạ nhựt ra, vị ra đã, tát phạ hạ.

B. Tầng 02 có 3 Bửu thủ: (tính từ trái sang phải)

1. Kim Cang Xử: Nếu muốn trừ dẹp các sự an địch, nên làm theo Kim Cang xử, niệm chân ngôn án, phạ nhựt ra chỉ nảnh, bát ra nể, bát ra dã, tát phạ hạ.

2. Ðảnh Thượng Hóa Phật: Nếu muốn được các Ðức Phật trong 10 phương sớm đến xoa đầu thọ ký cho, nên làm theo tay Ðảnh Thượng Hóa Phật, nguyện chân ngôn án, phạ nhựt vị ni, phạ nhựt lãm nghệ, tát phạ hạ.

3. Bạc Chiếc La: Nếu muốn hành phục hết thảy loài thiên ma ngoại đạo, nên làm theo tay Bạc Chiếc La, niệm chân ngôn án, nể bệ, nể bà dã, ma ha thất rị duệ, tát phạ hạ.

C. Tầng 3 có 01 Bửu thủ:

1. Bất Thối Kim Luân: Nếu muốn được từ thân này đến thân Phật, tâm bồ đề thường không thối chuyển, nên làm theo tay Bất Thối Kim Luân, niệm chân ngôn án, thiết ra di tả, tát phạ hạ.

Phía Tả Diện Có 6 Bửu thủ:

A. Tầng 01 có 02 Bửu thủ: (Từ trái sang phải):

1. Dương Chi: Nếu muốn trừ các chứng bệnh trong mình, nên làm theo tay Dương Chi, niệm chân ngôn: Aùn, tệ tất địa, ca rị phạ rị, đa mẩn đa, mục đa duệ, pha nhựt ra, phạ nhựt ra, bàn đà, hạ nẳng, hạ nẳng, hồng phấn tra.

2. Cam Lộ: Nếu muốn làm cho tất cả loài hữu tình đang đói khát được no đủ thảnh thơi, nên làm theo tay cam lộ, niệm chân ngôn: Aùn, tố rô,tôrô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, tô rô tô rô dã, tát phạ hạ.

B. Tầng 2 có 3 Bửu thủ: (Tính từ trái sang phải)

1. Câu Thi Thiết câu: Nếu muốn được các vị Long Vương, thiên thần thường đến ủng hộ, nên làm theo tay câu thi thiết câu, niệm chân ngôn: Aùn, a cô bô, đa ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ, tát phạ hạ.

2. Hóa Cung Ðiện: Nếu muốn được đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện các Ðức Phật, chẳng thọ thân bào thai, nên làm theo tay Hóa Cung Ðiện, niệm chân ngôn: Aùn, vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.

3. Phủ Việt: Nếu muốn được tất cả thời gian, cũng như được tất cả xứ sở, tránh khỏi nạn quan bắt, nên làm theo tay Phủ Việt, niệm chân ngôn: Aùn, vi ra dã, tát phạ hạ.

C. Tầng 03 có 01 Bửu thủ:

1. Hồ Bình: Nếu muốn được khéo léo điều hòa tất cả quyến thuộc, nên làm theo tay Hồ Bình, niệm chân ngôn: Aùn, yết lệ, thăm mãn diện, tát phạ hạ.

Phía Hữu Diện Có 6 Bửu Thủ:

A. Phần 1 có 2 Bửu thủ: (Từ trái sang phải)

1. Bồ Ðào: Nếu muốn được các thứ, trái trăn lúa mạ tốt đẹp, xum xuê, nên làm theo tay Bồ Ðào, niệm chân ngôn: Aùn, a ma lã, kiếm đế nãnh, tát phạ hạ.

2. Như Ý Châu: Nếu muốn được sự giàu có, nhiều đồ đạc, châu báo, nên làm theo tay Như Ý Châu, niệm chân ngôn: Aùn, phạ nhựt ra, phạ đá ra, hồng phấn tra.

B. Tầng 02 có 3 Bửu thủ: (từ trái sang phải)

1. Hiệp Chưởng: Nếu muốn làm cho tất cả chúng sanh thường cung kính yêu mến lẫn nhau, nên làm theo tay Hiệp Chưởng, niệm chân ngôn: Aùn, bát nạp mạng nhá lăng, ngật rị, hồng phấn tra.

2. Hóa Phật: Nếu muốn sanh ở bất cứ nơi nào, luôn luôn không rời một bên các Ðức Phật nên làm theo tay Hóa Phật, niệm chân ngôn Aùn, chiến na ra, bà hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị na, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra.

3. Thí Vô Ý: Nếu muốn những sự khủng khiếp sợ hãi bất cứ ở chỗ nào, cầu được yên ổn, nên làm theo tay Thí Vô Ý, niệm chân ngôn: Aùn, phạ nhựt ra nẵng dã, hồng phấn tra.

C. Tầng 3 có 01 Bửu thủ: (từ trái sang phải)

1. Bửu Kinh: Nếu muốn được nghe nhiều học rộng, nên làm theo tay Bửu Kinh, niệm chân ngôn: Aùn, a hạ ra tát ra phạ nị, nể dã đà ra, bồ nể đế, tát phạ hạ.

Phía Hậu Diện có 6 Bửu Thủ:

A. Tầng 1 có 2 Bửu thủ: (từ trái sang phải)

1. Thanh Liên Hoa: nếu muốn được cầu về cõi tịnh độ trong mười phương, nên làm theo tay Thanh Liên Hoa niệm chân ngôn án, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, bà ra đàn đà, hồng phấn tra.

2. Tử Liên Hoa: nếu muốn chính mắt mình thật được các Ðức Phật trong mười phương, nên làm theo tay Tử Liên Hoa, niệm chân ngôn án, tát ra tát ra, nhựt ca ra ca, hồng phấn tra.

B. Tầng 2 có 3 Bửu thủ: (từ trái sang phải)

1. Bửu Kích: nếu muốn dẹp trừ kẽ nghịch tặc và oán địch nơi phương khác, nên làm theo tay Bửu Kích, niệm chân ngôn án, thâm muội dã, chỉ nãnh ha rị, hồng phấn tra.

2. Tổng Nhiếp Thiên Tý: nếu muốn trừ dẹp các loài ma oán trong tam thiên đại thiên thế giới, nên làm theo tay tổng nhiếp thiên tý, niệm chân ngôn án đát nổ dã, án, phạ lô chỉ đế, thấp phạ ra dã, tát bà đốt sắc, tra hô hạ di dã, tát phạ hạ.

3. Tích Trượng: nếu muốn lòng từ bi che chở cứu hộ tất cả chúng sanh, nên làm theo tay tích trượng, niệm chân ngôn án, na lật thế, na lật tra bát để na dạ bát nãnh, hồng phấn tra.

C. Tầng 3 có 1 Bửu thủ:

1. Sổ Châu: nếu muốn được các Ðức Phật trong mười phương sớm đưa tay tiếp dẫn, nên làm theo tay sổ châu, niệm chân ngôn nẳng mồ ra đát nẳng, đát ra dạ dã án a na bà đế vĩ nhá duệ, tất địa tất đà lật thế, tất phạ hạ.

Ở tầng nhất của Bửu Tháp, mỗi mặt tháp còn có đôi câu liễng được đắp nổi bằng chữ Nho tại mỗi trụ.

Phía chính diện:

“Kiến Tháp quang minh vô lượng thắng duy

Ngộ sư minh tánh phát bồ đề tâm”

Phía tả diện:

“Pháp tánh thường minh vĩnh kiếp lưu truyền

Từ bi phổ độ vạn đợi thế tôn”

Phía hữu diện:

“Ðảnh gát non châu thuyền quang tỏ sáng

Túc hướng Ðồng Nai thủy đạo nhuận tràng”

Phía hậu diện:

“Lưu niệm thâm ân tôn sư giáo hóa

Công đức sâu dầy đệ tử kỉnh tôn.

Ngoài ra, tại chính diện ở tầng một còn có bia thạch điêu khắc những dòng chữ Nho về tên tuổi, năm sinh và năm viên tịch của Ðức Tôn Sư :

“Lâm tế gia phổ tứ nhập nhứt thế

Thánh danh vạn thiên chơn linh, thế sanh

Lê Văn Mười, ngươn sanh Giáp Tý niên 1924”

- Biệt hiệu Ðức Mẫu Trầu Bồng Lai, viên tịch Bính Dần niên, bát ngoạt, sơ nhứt nhựt, 1986.

- Hiếu Ðồ Tông Môn Non Bồng phụng kính.

Phía hậu diện ở tầng một còn có một bia thạch điêu khắc một bài hát “Lưu niệm thâm ân Ðức Tôn Sư” nội dung ý và lời của Ni Trưởng Trưởng Tử Huệ Giác, nhạc của nhạc sĩ Minh Chơn.

“Hình ảnh một gương lành thánh thiện

Ðấng chơn từ vô thượng linh thiêng

Trải vạn thiên hạ miền cứu thế

Giải nạn tai độ chúng hóa duyên

Khắp ta bà ân người còn mãi

Tiếng tăm người phổ tế muôn loài

Ơn nhuận gội đức từ vô úy

Khăm lòng con thương nhớ mẹ thầy

Thậm thâm nan trắc nước thanh lương

Nan lường diệu dược pháp y vương

Thành kính chắp tay con cúi lạy

Ðấng đại từ thầy mẹ xót thương

Miên trường tiếng hát tán ca dương

Ðạo pháp hoằng khai dắt dẫn đường

Môn đệ trọn đời chung hiếu tử

Kiền thiền đảnh lễ xưng tán dương

Nam Mô A Di Ðà Phật

Kính dâng lên thầy mẹ chứng minh

Hiếu tử Tông Môn Non Bồng

Ni Sư Trưởng tử Thích nữ Huệ Giác

Kính bái tạ

Quan Aâm Tu Viện, 01/8 âl, Bính Dần 1986

Bửu tháp Ðức Tôn Sư được khởi công vào ngày 19/8 âl, năm Bính Dần 1986 do Ni Sư Huệ Giác chịu trách nhiệm khởi xướng, với một ban thực hiện công trình phật sự lớn lao này như sau:

- Ni Sư Huệ Giác, sáng lập chỉ đạo điều hành.

- Ðại Ðức Thích Huệ Hải (Tổ Ðình Linh Sơn Tự)

- Ðại Ðức Thích Thiện Nghĩa, kỹ thuật, thiết kế, đồ án

- Cùng với sự đóng góp nhiệt tình và thiết thực nhất của quý sư Thiện Nhựt, Thiện Minh, cùng với sự góp phần đắc lực của chư Tăng Ni, Phật tử Quan Aâm Tu Viện, Nhứt Nguyên Bửu Tự, chùa Long Phước Thọ, Tổ Ðình linh Sơn Tự và trên 80 Tự Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Ðạo Tràng, Am Viện thuộc môn nhơn hiếu đồ đệ tử của Ðức Tôn Sư trong Tông Môn Liên Tông Tịnh Ðộ Non Bồng, mỗi Chùa, mỗi người tự nguyện đóng góp sức lực ngày công, tài sản để chung lo báo hiếu báo ân.

Riêng về mặt hành chánh Ðại Ðức Giác Quang thay mặt Tông môn chịu trách nhiệm bảo đảm công trình thi công đúng qui cách trước chính quyền các cấp ở Ðồng Nai. Về kỹ thuật đảm bảo không gây tổn hại nhân mạng, lấn chiếm đất đai đồng bào, chỉ thực hiện trong khuôn viên nội viện, không được phép quyên góp trong nhân dân, tránh tình trạng làm tổn hao thời giờ lao động của đồng bào địa phương,v.v…

Ban thực hiện công trình xây dựng “Bửu Tháp” đã làm tròn nhiệm mệnh và thành công Phật sự thật tốt đẹp, sáng giá tại Việt Nam khoảng cuối thế kỷ 20, cũng như làm đẹp cho Ðạo Phật Việt Nam đương thời.

Theo nhận định của một số đông Phật tử trí thức thì công trình xây tháp mộ Ðức Tôn Sư là một công trình lớn đòi hỏi nhiều tài năng và trí tuệ của những bàn tay nghệ nhân chăm chỉ, khéo léo, giàu nghị lực, tác phong đạo hạnh, công đức sâu dầy, những người đã dầy công bồi đắp từng hoa văn sáng tạo, không đánh mất tính chất thuần túy văn hóa thời đại. Tuy rất tất bật trong việc làm, thường gặp nhiều khó khăn ở các mặt, nhưng các vị cũng không tách rời, không làm sai theo lời chỉ đạo sáng tạo từ cấu trúc, đến hoa văn. Ngòai ra, còn có những Tăng Ni, phật tử khác đóng góp tiền bạc, công sức của mình để cho Bửu Tháp Ðức Tôn Sư được thành công viên mãn vào ngày 30/7 âl và ngày hôm sau mùng 01/8 âl năm Mậu thìn 1988, toàn thể môn đệ của 86 Tự Viện trong Tông Môn trên toàn quốc vân lập về cùng với Tăng Ni, Phật tử Quan Aâm Tu Viện tổ chức lễ Ðại Tường và lễ khánh thành Bửu Tháp Ðức Tôn Sư.

Trong ngày lễ Ðại Tường và khánh thành Bửu Tháp có khoảng 60.000 Tăng Ni, Phật tử và quan khách các nơi về tham dự (tính từ ngày 25/7 cho đến ngày mùng 01/8 âl). Quan Aâm Tu Viện còn vinh dự được đón tiếp Hòa Thượng Thích Thiện Khải thành viên Hội đồng chứng minh Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam kiêm Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Ðồng Nai đến chứng minh, chủ trì và cắt băng khánh thành vào lúc 10 giờ 30 (01/8 âl), ngoài ra còn có các Thượng Tọa, Ðại Ðức trong thường trực Ban Trị Sự Tỉnh Hội, quý Hòa Thượng, Thượng Tọa Ðại Ðức Tăng, Ni, Phật tử trong các hệ phái bạn ở Thành Phố Hồ Chí Minh, Ðồng Nai, Sông Bé, Thuận Hải, Lâm Ðồng, Tiền Giang, Hậu Giang, Cửu Long, Ðồng Tháp, Minh Hải, An Giang, Cửu Long, Long An, Nha Trang, Vũng Tàu, Bến Tre, Tây Ninh, đã hoan hỷ quang lâm đến tham dự ngày lễ Ðại tường.

Ngày lễ Ðại tường và khánh thành Bửu Tháp của Ðức Tôn Sư, chứng minh Ðạo sư Quan Aâm Tu Viện đã được sự chiếu cố của quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni trong các hệ phái khác, đủ chứng minh tấm lòng thiện cảm của chư sơn Thiền Ðức đối với MẫuTrầu không phải là nông cạn, mà còn bộc lộ một tình cảm sâu sắc nơi những nhà lãnh đạo, không nói bằng lời.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Giáo Chủ Thọ Quang Thể Tướng, Vô Lượng Vô Biên Từ Thệ Hoằng Thâm, Tứ Thập Bát Nguyện Ðộ Hàm Linh, Ðại Từ, Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Như Lai Biến Pháp Giới Tam Bảo.Có phản hồi đến “Ngày 97 – Bửu Thủ Tháp Ðức Tôn Sư”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com