Mục Lục

Đạo Luật Quan Âm Tu Viện

Ngày 15 tháng giêng năm Giáp Dần 1974

Điều 1: Cấm tham chính vĩnh viễn, chuyên nghiệp tu hành.

- Chư Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, chuyên tu thiện nghiệp.

- Cấm thương mãi danh lợi, lợi lộc riêng, cấm tự túc riêng, tự độ riêng.

(Hoặc chung do Tam bảo hay riêng điều cấm).

a. Ruộng 02 mẫu

b. Vườn 02 mẫu

- Tài sản Quan Âm Tu Viện là tài sản chung.

Điều 2: Nhập môn, nhập tự:

- Cấm kẻ hữu tội chính quyền không được nhập tự.

- Kẻ phạm đạo tặc không được nhập môn.

- Gia quyến không ưng thuận, không được nhập tự.

- Kẻ danh lợi trốn tội phạm pháp không được nhập tự.

- Oan gia tình duyên ngang trái, trái nghịch, oán hận, sanh sản, vô phu, vô phụ, không được nhập tự.

Điều 3: Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, là bốn phẩm hạnh chính thức có tại Quan Âm Tu Viện.

- Không được làm nghề phù thủy, đồng cốt, bói toán, bói xăm, xủ quẻ, thiên linh, bùa chú, ngải nghệ mê hoặc lòng người.

- Nhập tự, nhập chúng 09 năm làm công quả.

- Sa Di 09 năm.

- Tỳ kheo 09 năm.

- Tất cả 27 năm trở nên xuất gia thật sự.

- 09 năm không phạm giới luật và nội quy Tu Viện mới được thọ giới

- Cư sĩ hữu công 09 năm được thọ giới như ý nguyện vào hàng xuất gia.

Điều 4: Đạo luật Quan Âm Tu Viện là luật, là nội qui kế thừa luật Phật chư lịch.

Đại tổ sư.

- Đạo luật Quan Âm Tu Viện là luật chung cho môn hệ Liên Tông Tịnh độ Non Bồng.

- Phụng thỉnh thập phương chư Phật tác thị chứng minh

- Phụng thỉnh Tổ Thầy tác đại chứng minh

- Phụng thỉnh Long Thiên -Hộ Pháp –Bát Bộ Long Thần cảm ứng chứng minh

Điều 5: Bổn thệ nguyện tu hành:

- Bậc thượng : Bồ Tát đạo

- Bậc trung : Phạm hạnh A La Hán

- Bậc hạ : Sa di 10 giới

Y pháp phụng hành

- Tiền Tổ Đức Sư Ông Thượng Bửu Hạ Đức chứng minh

- Hậu Tổ Trưởng Tử Hồng Hoa chứng kiến

- Trưởng tử Hồng Hoa – pháp danh Huệ Giác, pháp hiệu Lệ Cưng, Tông trưởng kế thừa truyền thống Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng

- Lời di ngôn của Đức Tôn Sư lưu ký

- Trưởng Tử Hồng Hoa, pháp danh Huệ Giác, pháp hiệu Lê Cưng, chủ toạ Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

                                         Quan Âm Tu Viện, ngày 15 tháng Giêng

                                                        Năm Giáp Dần, 1974

                                                              Đức Tăng Chủ

                                                                 (đã ấn ký)

                                           Hoà Thượng THÍCH THIỆN PHƯỚC

                                                               Hiệu Nhựt Ý

                                              Biệt hiệu Đức Mẫu Trầu Bồng LaiCó phản hồi đến “Quan Âm Tu Viện Đồng Nai – Đạo Luật Quan Âm Tu Viện”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com