167. "Chớ theo pháp hạ liệt.


Chớ sống mặc, buông lung;


Chớ tin theo tà kiến,


Chớ tăng trưởng tục trần."


168. "Nỗ lực, chớ phóng dật !


Hãy sống theo chánh hạnh;


Người chánh hạnh hưởng lạc,


Cả đời này, đời sau."


169. "Hãy khéo sống chánh hạnh,


Chớ sống theo tà hạnh !


Người chánh hạnh hưởng lạc,


Cả đời này, đời sau."


170. "Hãy nhìn như bọt nước,


Hãy nhìn như cảnh huyển !


Quán nhìn đời như vậy,


Thần chết không bắt gặp."


171. "Hãy đến nhìn đời này,


Như xe vua lộng lẫy,


Người ngu mới tham đắm,


Kẻ trí nào đắm say."


172. "Ai sống trước buông lung,


Sau sống không phóng dật,


Chói sáng rực đời này.


Như trăng thoát mây che."


173. "Ai dùng các hạnh lành,


Làm xóa mờ nghiệp ác,


Chói sáng rực đời này,


Như trăng thoát mây che."


174. "Đời này thật mù quáng,


Ít kẻ thấy rõ ràng.


Như chim thoát khỏi lưới,


Rất ít đi thiên giới."


175. "Như chim thiên nga bay,


Thần thông liệng giữa trời;


Chiến thắng ma, ma quân,


Kẻ trí thoát đời này."


176. "Ai vi phạm một pháp,


Ai nói lời vọng ngữ,


Ai bác bỏ đời sau,


Không ác nào không làm."


177. "Keo kiết không sanh thiên,


Kẻ ngu ghét bố thí,


Người trí thích bố thí,


Đời sau, được hưởng lạc."


178. "Hơn thống lãnh cõi đất,


Hơn được sanh cõi trời,


Hơn chủ trì vũ trụ,

Quả Dự Lưu tối thắng."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Thế Gian”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com