273. "Tám chánh, đường thù thắng,


Bốn cậu, lý thù thắng.


Ly tham, pháp thù thắng,


Giữa các loài hai chân,


Pháp nhãn, người thù thắng."


274. "Đường này, không đường khác


Đưa đến kiến thanh tịnh.


Nếu ngươi theo đường này,


Ma quân sẽ mê loạn."


275. "Nếu ngươi theo đường này,


Đau khổ được đoạn tận.


Ta dạy ngươi con đường.


Với trí, gai chướng diệt."


276. "Ngươi hãy nhiệt tình làm,


Như Lai chỉ thuyết dạy.


Người hành trì thiền định


Thoát trói buộc Ác ma."


277. "Tất cả hành vô thường"


Với Tuệ, quán thấy vậy


Đau khổ được nhàm chán;


Chính con đường thanh tịnh."


278. "Tất cả hành khổ đau


Với Tuệ quán thấy vậy,


Đau khổ được nhàm chán;


Chính con đường thanh tịnh."


279. "Tất cả pháp vô ngã,


Với Tuệ quán thấy vậy,


Đau khổ được nhàm chán


Chính con đường thanh tịnh."


280. "Khi cần, không nỗ lực,


Tuy trẻ mạnh, nhưng lười


Chí nhu nhược, biếng nhác.


Với trí tuệ thụ động,


Sao tìm được chánh đạo ?"


281. "Lời nói được thận trọng,


Tâm tư khéo hộ phòng,


Thân chớ làm điều ác,


Hãy giữ ba nghiệp tịnh,


Chứng đạo thánh nhân dạy."


282. "Tu thiền, trí huệ sanh,


Bỏ Thiền, trí huệ diệt.


Biết con đường hai ngả


Đưa đến hữu, phi hữu,


Hãy tự mình nỗ lực,


Khiến trí tuệ tăng trưởng."


283. "Đốn rừng không đốn cây


Từ rừng, sinh sợ hãi;


Đốn rừng và ái dục,


Tỷ kheo, hãy tịch tịnh."


284. "Khi nào chưa cắt tiệt,


Ái dục giữa gái trai,


Tâm ý vẫn buộc ràng,


Như bò con vú mẹ."


285. "Tự cắt giây ái dục,


Như tay bẻ sen thu,


Hãy tu đạo tịch tịnh,


Niết bàn, Thiện Thệ dạy."


286. "Mùa mưa ta ở đây


Đông, hạ cũng ở đây,


Người ngu tâm tưởng vậy,


Không tự giác hiểm nguy."


287. "Người tâm ý đắm say


Con cái và súc vật,


Tử thần bắt người ấy,


Như lụt trôi làng ngủ."


288. "Một khi tử thần đến,


Không có con che chở,


Không cha, không bà con,


Không thân thích che chở."


289. "Biết rõ ý nghĩa này,


Bậc trí lo trì giới,


Mau lẹ làm thanh tịnh,

Con đường đến Niết Bàn."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Đạo ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com