Phẩm Thế Gian

"Hãy khéo sống chánh hạnh, Chớ sống theo tà hạnh ! Người chánh hạnh hưởng lạc, Cả đời này, đời sau."