221. "Bỏ phẫn nộ, ly mạn,


Vượt qua mọi kiết sử,


Không chấp trước danh sắc.


Khổ không theo vô sản."


222. "Ai chận được phẫn nộ,


Như dừng xe đang lăn,


Ta gọi người đánh xe,


Kẻ khác, cầm cương hờ."


223. "Lấy không giận thắng giận,


Lấy thiện thắng không thiện,


Lấy thí thắng xan tham,


Lấy chơn thắng hư ngụy."


224. "Nói thật, không phẫn nộ,


Của ít, thí người xin,


Nhờ ba việc lành này,


Người đến gần thiên giới."


225. "Bậc hiền không hại ai,


Thân thường được chế ngự,


Đạt được cảnh bất tử,


Đến đây, không ưu sầu."


226. "Những người thường giác tỉnh,


Ngày đêm siêng tu học,


Chuyên tâm hướng Niết Bàn,


Mọi lậu hoặc được tiêu."


227. "A-tu-la, nên biết,


Xưa vậy, nay cũng vậy,


Ngồi im, bị người chê,


Nói nhiều bị người chê.


Nói vừa phải, bị chê.


Làm người không bị chê,


Thật khó tìm ở đời."


228. "Xưa, vị lai, và nay,


Đâu có sự kiện này,


Người hoàn toàn bị chê,


Người trọn vẹn được khen."


229. "Sáng sáng, thẩm xét kỹ.


Bậc có trí tán thán.


Bậc trí không tỳ vết,


Đầy đủ giới định tuệ."


230. "Hạnh sáng như vàng ròng,


Ai dám chê vị ấy ?


Chư thiên phải khen thưởng,


Phạm Thiên cũng tán dương".


231. "Giữ thân đừng phẫn nộ,


Phòng thân khéo bảo vệ,


Từ bỏ thân làm ác,


Với thân làm hạnh lành."


232. "Giữ lời đừng phẫn nộ,


Phòng lời, khéo bảo vệ,


Từ bỏ lời thô ác,


Với lời, nói điều lành."


233. "Giữ ý đừng phẫn nộ,


Phòng ý, khéo bảo vệ,


Từ bỏ ý nghĩ ác,


Với ý, nghĩ hạnh lành.'


234. "Bậc trí bảo vệ thân,


Bảo vệ luôn lời nói


Bảo vệ cả tâm tư,


Ba nghiệp khéo bảo vệ."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Phẫn Nộ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com