334. "Người sống đời phóng dật,


Ái tăng như giây leo.


Nhảy đời này đời khác,


Như vượn tham quả rừng."


335. "Ai sống trong đời này,


Bị ái dục buộc ràng


Sầu khổ sẽ tăng trưởng,


Như cỏ Bi gặp mưa."


336. "Ai sống trong đời này


Ái dục được hàng phục


Sầu rơi khỏi người ấy


Như giọt nước lá sen."


337. "Đây điều lành Ta dạy,


Các người tụ họp đây.


Hãy nhổ tận gốc ái


Như nhổ gốc cỏ Bi.


Chớ để ma phá hoại,


Như giòng nước cỏ lau."


338. "Như cây bị chặt đốn,


Gốc chưa hại vẫn bền


Ái tùy miên chưa nhổ,


Khổ này vẫn sanh hoài."


339. "Ba mươi sáu dòng Ái,


Trôi người đến khả ái.


Các tư tưởng tham ái.


Cuốn trôi người tà kiến."


340. "Dòng ái dục chảy khắp,


Như giây leo mọc tràn,


Thấy giây leo vừa sanh,


Với tuệ, hãy đoạn gốc."


341. "Người đời nhớ ái dục,


Ưa thích các hỷ lạc.


Tuy mong cầu an lạc,


Chúng vẫn phải sanh già."


342. "Người bị ái buộc ràng,


Vùng vẫy và hoảng sợ,


Như thỏ bị sa lưới.


Chúng sanh ái trói buộc,


Chịu khổ đau dài dài."


343. "Người bị ái buộc ràng,


Vùng vẫy và hoảng sợ,


Như thỏ bị sa lưới.


Do vậy vị tỷ kheo,


Mong cầu mình ly tham


Nên nhiếp phục ái dục."


344. "Lìa rừng lại hướng rừng


Thoát rừng chạy theo rừng.


Nên xem người như vậy,


Được thoát khỏi buộc ràng.


Lại chạy theo ràng buộc."


345. "Sắt, cây, gai trói buộc


Người trí xem chưa bền.


Tham châu báu, trang sức


Tham vọng vợ và con."


346. "Người có trí nói rằng:


"Trói buộc này thật bền.


Rì kéo xuống, lún xuống,


Nhưng thật sự khó thoát.


Người trí cắt trừ nó,


Bỏ dục lạc, không màng."


347. "Người đắm say ái dục


Tự lao mình xuống dòng


Như nhện sa lưới dệt.


Người trí cắt trừ nó,


Bỏ mọi khổ, không màng."


348. "Bỏ quá, hiện, vị lai,


Đến bờ kia cuộc đời,


Ý giải thoát tất cả,


Chớ vướng lại sanh già."


349. "Người tà ý nhiếp phục,


Tham sắc bén nhìn tịnh,


Người ấy ái tăng trưởng,


Làm giây trói mình chặt."


350. "Ai vui, an tịnh ý,


Quán bất tịnh, thường niệm,


Người ấy sẽ diệt ái,


Cắt đứt Ma trói buộc."


351. "Ai tới đích, không sợ,


Ly ái, không nhiễm ô


Nhổ mũi tên sanh tử,


Thân này thân cuối cùng."


352. "Ái lìa, không chấp thủ.


Cú pháp khéo biện tài


Thấu suốt từ vô ngại,


Hiểu thứ lớp trước sau.


Thân này thân cuối cùng


Vị như vậy được gọi,


Bậc Đại trí, đại nhân."


353. "Ta hàng phục tất cả,


Ta rõ biết tất cả,


Không bị nhiễm pháp nào.


Ta từ bỏ tất cả


Ái diệt, tự giải thoát.


Đã tự mình thắng trí,


Ta gọi ai thầy ta ?"


354. "Pháp thí, thắng mọi thí !


Pháp vị, thắng mọi vị !


Pháp hỷ, thắng mọi hỷ !


Ái diệt, dứt mọi khổ !"


355. "Tài sản hại người ngu.


Không người tìm bờ kia


Kẻ ngu vì tham giàu,


Hại mình và hại người."


356. "Cỏ làm hại ruộng vườn,


Tham làm hại người đời.


Bố thí người ly tham,


Do vậy được quả lớn."


357. "Cỏ làm hại ruộng vườn,


Sân làm hại người đời.


Bố thí người ly sân,


Do vậy được quả lớn."


358. "Cỏ làm hại ruộng vườn,


Si làm hại người đời,


Bố thí người ly si,


Do vậy được quả lớn."


359. "Cỏ làm hại ruộng vườn,


Dục làm hại người đời.


Bố thí người ly dục,

Do vậy được quả lớn."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Tham Ái”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com