90. "Đích đã đến, không sầu,


Giải thoát ngoài tất cả,


Đoạn trừ mọi buộc ràng,


Vị ấy không nhiệt não."


91. "Tự sách tấn, chánh niệm,


Không thích cư xá nào,


Như ngỗng trời rời ao,


Bỏ sau mọi trú ẩn."


92. "Tài sản không chất chứa,


Ăn uống biết liễu tri,


Tự tại trong hành xứ,


"Không vô tướng, giải thoát,"


Như chim giữa hư không,


Hướng chúng đi khó tìm."


93. "Ai lậu hoặc đoạn sạch,


Ăn uống không tham đắm,


Tự tại trong hành xứ,


"Không, vô tướng giải thoát."


Như chim giữa hư không,


Dấu chân thật khó tìm."


94. "Ai nhiếp phục các căn,


Như đánh xe điều ngự,


Mạn trừ, lậu hoặc dứt,


Người vậy, Chư Thiên mến."


95. "Như đất, không hiềm hận,


Như cột trụ, kiên trì,


Như hồ, không bùn nhơ,


Không luân hồi, vị ấy."


96. "Người tâm ý an tịnh,


Lời an, nghiệp cũng an,


Chánh trí, chơn giải thoát,


Tịnh lạc là vị ấy."


97. "Không tin, hiểu vô vi.


Người cắt mọi hệ lụy


Cơ hội tận, xã ly


Vị ấy thật tối thượng."


98. "Làng mạc hay rừng núi


Thung lũng hay đồi cao,


La Hán trú chỗ nào,


Đất ấy thật khả ái".


99. "Khả ái thay núi rừng,


Chỗ người phàm không ưa,


Vị ly tham ưa thích,

Vì không tìm dục lạc."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm A-La-Hán”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com