76. "Nếu thấy bậc hiền trí,


Chỉ lỗi và khiển trách,


Như chỉ chỗ chôn vàng


Hãy thân cận người trí !


Thân cận người như vậy,


Chỉ tốt hơn, không xấu."


77. "Những người hay khuyên dạy,


Ngăn người khác làm ác,


Được người hiền kính yêu,


Bị người ác không thích."


78. "Chớ thân với bạn ác,


Chớ thân kẻ tiểu nhân.


Hãy thân người bạn lành,


Hãy thân bậc thượng nhân."


79. "Pháp hỷ đem an lạc,


Với tâm tư thuần tịnh;


Người trí thường hoan hỷ,


Với pháp bậc Thánh thuyết."


80. "Người trị thủy dẫn nước,


Kẻ làm tên nắn tên,


Người thợ mộc uốn gỗ,


Bậc trí nhiếp tự thân."


81. "Như đá tảng kiên cố,


Không gió nào lay động,


Cũng vậy, giữa khen chê,


Người trí không giao động."


82. "Như hồ nước sâu thẳm,


Trong sáng, không khuấy đục,


Cũng vậy, nghe chánh pháp,


Người trí hưởng tịnh lạc."


83. "Người hiền bỏ tất cả,


Người lành không bàn dục,


Dầu cảm thọ lạc khổ,


Bậc trí không vui buồn."


84. "Không vì mình, vì người.


Không cầu được con cái,


Không tài sản quốc độ,


Không cầu mình thành tựu,


Với việc làm phi pháp.


Vị ấy thật trì giới,


Có trí tuệ, đúng pháp."


85. "Ít người giữa nhân loại,


Đến được bờ bên kia


Còn số người còn lại,


Xuôi ngược chạy bờ này."


86. "Những ai hành trì pháp,


Theo chánh pháp khéo dạy,


Sẽ đến bờ bên kia,


Vượt ma lực khó thoát."


87. Kẻ trí bỏ pháp đen,


Tu tập theo pháp trắng.


Bỏ nhà, sống không nhà,


Sống viễn ly khó lạc."


88. "Hãy cầu vui Niết Bàn,


Bỏ dục, không sở hữu,


Kẻ trí tự rửa sạch,


Cấu uế từ nội tâm."


89. "Những ai với chánh tâm,


Khéo tu tập giác chi,


Từ bỏ mọi ái nhiễm,


Hoan hỷ không chấp thủ.


Không lậu hoặc, sáng chói,

Sống tịch tịnh ở đời."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Hiền Trí”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com