157. "Nếu biết yêu tự ngã,


Phải khéo bảo vệ mình,


Người trí trong ba canh,


Phải luôn luôn tỉnh thức."


158. "Trước hết tự đặt mình,


Vào những gì thích đáng.


Sau mới giáo hóa người,


Người trí khỏi bị nhiễm."


159. "Hãy tự làm cho mình,


Như điều mình dạy người.


Khéo tự điều, điều người,


Khó thay, tự điều phục !"


160. "Tự mình y chỉ mình,


Nào có y chỉ khác.


Nhờ khéo điều phục mình,


Được y chỉ khó được."


161. "Điều ác tự mình làm,


Tự mình sanh, mình tạo.


Nghiền nát kẻ ngu si,


Như kim cương, ngọc báu."


162. "Phá giới quá trầm trọng,


Như dây leo bám cây


Gieo hại cho tự thân,


Như kẻ thù mong ước."


163. "Dễ làm các điều ác,


Dễ làm tự hại mình.


Còn việc lành, việc tốt,


Thật tối thượng khó làm."


164. "Kẻ ngu si miệt thị,


Giáo pháp bậc La Hán,


Bậc Thánh, bậc chánh mạng.


Chính do ác kiến này,


Như quả loại cây lau


Mang quả tự hoại diệt."


165. "Tự mình, điều ác làm,


Tự mình làm nhiễm ô,


Tự mình ác không làm,


Tự mình làm thanh tịnh.


Tịnh, không tịnh tự mình,


Không ai thanh tịnh ai !"


166. "Dầu lợi người bao nhiêu,


Chớ quên phần tư lợi,


Nhờ thắng trí tư lợi.

Hãy chuyên tâm lợi mình."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Tự Ngã”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com