256. "Ngươi đâu phải pháp trụ,


Xử sự quá chuyên chế,


Bậc trí cần phân biệt


Cả hai chánh và tà !"


257. "Không chuyên chế, đúng pháp,


Công bằng, dắt dẫn người,


Bậc trí sống đúng pháp,


Thật xứng danh pháp trụ."


258. "Không phải vì nói nhiều,


Mới xứng danh bậc trí.


An ổn, không oán sợ.


Thật đáng gọi bậc trí."


259. "Không phải vì nói nhiều,


Mới xứng danh trì pháp,


Những ai tuy nghe ít,


Nhưng thân hành đúng pháp,


Không phóng túng chánh pháp,


Mới xứng danh trì pháp."


260. "Không phải là trưởng lão,


Nếu cho có bạc đầu.


Người chỉ tuổi tác cao,


Được gọi là : "Lão ngu."


261. "Ai chân thật, đúng pháp,


Không hại, biết chế phục,


Bậc trí không cấu uế,


Mới xứng danh Trưởng Lão."


262. "Không phải nói lưu loát,


Không phải sắc mặt đẹp,


Thành được người lương thiện,


Nếu ganh, tham, dối trá."


263. "Ai cắt được, phá được


Tận gốc nhổ tâm ấy


Người trí ấy diệt sân,


Được gọi người hiền thiện."


264. "Đầu trọc, không sa môn


Nếu phóng túng, nói láo.


Ai còn đầy dục tham,


Sao được gọi sa môn ?"


265. "Ai lắng dịu hoàn toàn,


Các điều ác lớn nhỏ,


Vì lắng dịu ác pháp,


Được gọi là Sa môn."


266. "Chỉ khất thực nhờ người,


Đâu phải là tỷ kheo !


Phải theo pháp toàn diện,


Khất sĩ không, không đủ."


267. "Ai vượt qua thiện ác,


Chuyên sống đời Phạm Hạnh,


Sống thẩm sát ở đời,


Mới xứng danh tỷ kheo."


268. "Im lặng nhưng ngu si,


Đâu được gọi ẩn sĩ ?


Như người cầm cán cân,


Bậc trí chọn điều lành."


269. "Từ bỏ các ác pháp,


Mới thật là ẩn sĩ.


Ai thật hiểu hai đời


Mới được gọi ẩn sĩ."


270. "Còn sát hại sinh linh,


Đâu được gọi Hiền thánh.


Không hại mọi hữu tình,


Mới được gọi Hiền Thánh."


271. "Chẳng phải chỉ giới cấm


Cũng không phải học nhiều,


Chẳng phải chứng thiền định,


Sống thanh vắng một mình."


272. "Ta hưởng an ổn lạc,


Phàm phu chưa hưởng được.


Tỷ kheo, chớ tự tín

Khi lậu hoặc chưa diệt."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Pháp Trụ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com