383. "Hỡi này Bà là môn,


Hãy tinh tấn đoạn dòng,


Từ bỏ các dục lạc,


Biết được hành đoạn diệt,


Người là bậc vô vi."


384. "Nhờ thường trú hai pháp


Đến được bờ bên kia.


Bà la môn có trí,


Mọi kiết sử dứt sạch."


385. "Không bờ này, bờ kia


Cả hai bờ không có,


Lìa khổ, không trói buộc


Ta gọi Bà la môn."


386. "Tu thiền, trú ly trần


Phận sự xong, vô lậu,


Đạt được đích tối thượng,


Ta gọi Bà la môn."


387. "Mặt trời sáng ban ngàn,


Mặt trăng sáng ban đêm.


Khí giới sáng Sát lỵ,


Thiền định sáng Phạm chí.


Còn hào quang đức Phật,


Chói sáng cả ngày đêm."


388. "Dứt ác gọi Phạm chí,


Tịnh hạnh gọi Sa môn,


Tự mình xuất cấu uế,


Nên gọi bậc xuất gia."


389. "Chớ có đập Phạm chí !


Phạm chí chớ đập lại !


Xấu thay đập Phạm chí


Đập trả lại xấu hơn !"


390. "Đối vị Bà la môn,


Đây không lợi ích nhỏ.


Khi ý không ái luyến,


Tâm hại được chận đứng,


Chỉ khi ấy khổ diệt,"


391. "Với người thân miệng ý,


Không làm các ác hạnh


Ba nghiệp được phòng hộ,


Ta gọi Bà la môn."


392. "Từ ai, biết chánh pháp


Bậc Chánh Giác thuyết giảng,


Hãy kính lễ vị ấy,


Như phạm chí thờ lửa."


393. "Được gọi Bà la môn,


Không vì đầu bện tóc,


Không chủng tộc, thọ sanh,


Ai thật chân, chánh, tịnh,


Mới gọi Bà la môn."


394. "Kẻ ngu, có ích gì


Bện tóc với da dê,


Nội tâm toàn phiền não,


Ngoài mặt đánh bóng suông."


395. "Người mặc áo đống rác,


Gầy ốm, lộ mạch gân,


Độc thân thiền trong rừng.


Ta gọi Bà la môn."


396. "Ta không gọi Phạm Chí,


Vì chỗ sanh, mẹ sanh.


Chỉ được gọi tên suông


Nếu tâm còn phiền não.


Không phiền não, chấp trước


Ta gọi Bà la môn."


397. "Đoạn hết các kiết sử,


Không còn gì lo sợ


Không đắm trước buộc ràng


Ta gọi Bà la môn


398. "Bỏ đai da, bỏ cương


Bỏ dây, đồ sở thuộc,


Bỏ then chốt, sáng suốt,


Ta gọi Bà la môn."


399. "Không ác ý, nhẫn chịu,


Phỉ báng, đánh, phạt hình,


Lấy nhẫn làm quân lực,


Ta gọi Bà la môn."


400. "Không hận, hết bổn phận,


Trì giới, không tham ái,


Nhiếp phục, thân cuối cùng,


Ta gọi Bà la môn."


401. "Như nước trên lá sen,


Như hột cải đầu kim,


Người không nhiễm ái dục,


Ta gọi Bà la môn."


402. "Ai tự trên đời này,


Giác khổ, diệt trừ khổ,


Bỏ gánh nặng, giải thoát,


Ta gọi Bà la môn."


403. "Người trí tuệ sâu xa,


Khéo biết đạo, phi đạo


Chứng đạt đích vô thượng,


Ta gọi Bà la môn."


404. "Không liên hệ cả hai,


Xuất gia và thế tục,


Sống độc thân, ít dục,


Ta gọi Bà la môn."


405. "Bỏ trượng, đối chúng sanh,


Yếu kém hay kiên cường,


Không giết, không bảo giết,


Ta gọi Bà la môn."


406. "Thân thiện giữa thù địch


Ôn hòa giữa hung hăng.


Không nhiễm, giữa nhiễm trước,


Ta gọi Bà la môn."


407. "Người bỏ rơi tham sân,


Không mạn không ganh tị,


Như hột cải đầu kim,


Ta gọi Bà la môn."


408. "Nói lên lời ôn hòa,


Lợi ích và chân thật,


Không mất lòng một ai,


Ta gọi Bà la môn."


409. "Ởi đời, vật dài, ngắn,


Nhỏ, lớn, đẹp hay xấu


Phàm không cho không lấy,


Ta gọi Bà la môn."


410. "Người không có hy cầu,


Đời này và đời sau,


Không hy cầu, giải thoát,


Ta gọi Bà la môn."


411. "Người không còn tham ái,


Có trí, không nghi hoặc,


Thể nhập vào bất tử,


Ta gọi Bà la môn."


412. "Người sống ở đời này


Không nhiễm cả thiện ác,


Không sầu, sạch không bụi


Ta gọi Bà la môn."


413. "Như trăng, sạch không uế


Sáng trong và tịnh lặng,


Hữu ái, được đoạn tận,


Ta gọi Bà là môn."


414. "Vượt đường nguy hiểm này,


Nhiếp phục luân hồi, si,


Đến bờ kia thiền định


Không dục ái, không nghi,


Không chấp trước, tịch tịnh,


Ta gọi Bà la môn."


415. "Ai ở đời, đoạn dục,


Bỏ nhà, sống xuất gia,


Dục hữu được đoạn tận,


Ta gọi Bà la môn."


416. "Ai ở đời đoạn ái


Bỏ nhà, sống xuất gia,


Ái hữu được đoạn tận,


Ta gọi Bà la môn."


417. "Bỏ trói buộc loài người,


Vượt trói buộc cõi trời.


Giải thoát mọi buộc ràng,


Ta gọi Bà la môn."


418. "Bỏ điều ưa, điều ghét,


Mát lạnh, diệt sanh y


Bậc anh hùng chiến thắng,


Nhiếp phục mọi thế giới,


Ta gọi Bà la môn."


419. "Ai hiểu rõ hoàn toàn


Sanh tử các chúng sanh,


Không nhiễm, khéo vượt qua,


Sáng suốt chân giác ngộ,


Ta gọi Bà la môn."


420. "Với ai, loài trời, người


Cùng với Càn thát bà,


Không biết chỗ thọ sanh


Lậu tận bậc La hán.


Ta gọi Bà la môn."


421. "Ai quá, hiện, vị lai


Không một sở hữu gì,


Không sở hữu không nắm,


Ta gọi Bà la môn."


422. "Bậc trâu chúa, thù thắng


Bậc anh hùng, đại sĩ,


Bậc chiến thắng, không nhiễm,


Bậc tẩy sạch, giác ngộ,


Ta gọi Bà la môn."


423. "Ai biết được đời trước,


Thấy thiên giới, đọa xứ,


Đạt được sanh diệt tận


Thắng trí, tự viên thành


Bậc mâu ni đạo sĩ.


Viên mãn mọi thành tựu


Ta gọi Bà la môn."

HT Thích Minh Châu
Có phản hồi đến “Phẩm Bà-la-môn”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com