Phẩm Tham Ái

"Dòng ái dục chảy khắp, Như giây leo mọc tràn, Thấy giây leo vừa sanh, Với tuệ, hãy đoạn gốc."