Mục Lục

a) Lễ truyền giới chư Tăng Giáo Đoàn I và chư Ni tại Tổ Đình Linh Sơn Tự:

Phật dạy :

“Người giữ gìn giới luật dù xuất gia trong một ngày đêm cũng được 200 vạn kiếp không sa đọa ác thú.

Người đó thường được sanh Tịnh Độ hưởng phước

Trí thù thắng, thường gặp Thiện tri thức

Vĩnh viễn không thối chuyển,

Thường gặp chư Phật được lãnh Bồ đề ký.

Ngồi tọa kim cang thành bậc Đại giác”

KINH TÂM ĐỊA QUÁN

Đại chúng Tăng Ni của Tổ Đình Linh Sơn, bắt đầu từ năm 1965 trở đi, chư Tăng được chia ra 02 thành phần : thành phần trên gọi là Hội đồng Trưởng Lão, thành phần dưới gọi là thành phần Hội đồng Chư Tăng. Lúc bấy giờ đã có 2 giáo đoàn : Giáo đoàn chư Tăng do Thượng Tọa Thiện Duyên làm Tăng Trưởng và Giáo đoàn chư Ni do Ni Sư Huệ Giác thống nhiếp quản chúng. Nhằm để quản lý số lượng đại chúng Tăng Ni, đôn đốc việc tu học của đại chúng và ban hành quy chế hoằng giới cho Tăng Ni tinh tấn tu học.

Ngày mùng 08 tháng 04 năm Quý Mão (1963) Đức Tôn Sư khai lễ truyền giới cho chư Tăng giáo đoàn I và chư Ni chúng Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. Phật sự này được sự tán đồng và hoan hỷ của chư vị Trưởng lão, chư Sơn và các bậc Giáo phẩm tôn túc của các Giáo hội bạn đang tu tịnh tại Tổ Đình.

Lễ truyền giới ngày mùng 08 tháng 04 năm Quý mão cũng là ngày thành lập giáo đoàn I của chư Tăng Khất Sĩ Non Bồng.

Giới đàn cung thỉnh Trưởng Lão Thích Từ Quang, Viện chủ Trụ trì chùa Phổ Tịnh Thiên Tự, Gò Đen, Long An, hoan hỷ làm Hòa Thượng đàn đầu .

Giới đàn cung Trưởng lão Thích Từ Đức, Viện Chủ Trụ trì Linh Hòa Tự, Đa Phước, Bình Chánh làm Yết Ma A Xà Lê .

Giới đàn cung thỉnh Trưởng Lão Thích Từ Ân, Viện chủ Trường Sanh Phật Tự (Mỹ Tho), Hội trưởng Tỉnh hội Phật Giáo Tịnh Độ Tông tỉnh Định Tường, làm Giáo Thọ A Xà Lê .

Thành phần thất vị Tôn chứng Tăng già :

Cung thỉnh :

- Thượng Tọa Thích Thiện Duyên tôn chứng I

- Thượng Tọa Thích Huệ Tâm tôn chứng II

- Đại Đức Thích Giác Nguyên tôn chứng III

- Đại Đức Thích Phước Điện tôn chứng IV

- Đại Đức Thích Liên Phương tôn chứng V

- Đại Đức Thích Nhứt Phương tôn chứng VI

- Đại Đức Thích Huệ Thông tôn chứng VI

Về giới tử chư Tăng có 30 vị phát tâm thọ Sa Di giới .

Vì điều kiện không có thập sư Ni hiện diện tại Tổ Đình cũng như không đủ túc số thập sư Ni nên thành phần thập sư Tăng truyền giới cho Tăng, kiêm truyền giới cho Ni. Việc ban Y Bát cho Ni giới do Ni Sư Huệ Giác và Ni Sư Như Quang tiến dẫn.

Thành phần giới tử Ni, tất cả 50 giới tử phát tâm thọ Sa Di Ni .

Đây là lễ truyền giới có tính cách phương trượng, chủ yếu giúp chư Tăng Ni nhận thức sự quan trọng của giới luật mà tu hành đúng pháp, tương lai có thể kế thừa bảo trì chánh pháp hoằng pháp lợi sanh, báo Phật ân đức, trong khi ở các trú xứ của Phật giáo chưa đầy đủ phương tiện để mở giới đàn.

b) . Lễ truyền giới cho chư Tăng giáo đoàn II :

Gồm trên 256 giới tử chư Tăng phát tâm thọ Sa Di giới tại đàn giới Trường Sanh Phật Tự, tỉnh Mỹ Tho, do Hòa Thượng giới sư Thích Từ Ân chứng truyền.

Giới đàn này Hội đồng chư Tăng Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng quyết định thành lập Giáo đoàn II đoàn du Tăng Khất sĩ Non Bồng do Thượng Tọa Thích Thiện Duyên làm Tăng trưởng vào ngày mùng 01 tháng giêng năm Giáp thìn, 1964.

c) Thành lập Giáo đoàn III :

Giáo đoàn III được thành lập vào cuối năm At Tỵ,1965, tại Tịnh xá Thiện Chơn, xã Tân Thới Nhất, Bà Điểm, Hốc Môn, do Đại Đức Thích Thiện Chơn Làm Tăng trưởng.

Ngày 15 tháng 07 năm Ất Tỵ (1965) có 30 chư Tăng Giáo đoàn II và Giáo đoàn III phát tâm thọ Tỳ Kheo và Sa Di tại Tam đàn Thánh lễ Liên Tông Tự, đường Đề Thám Saigon, trụ sở Trung ương Hội Phật giáo Tịnh Độ Tông Việt Nam do Đại lão Hòa Thượng Thích Huệ Chiếu chứng truyền.

Ngày 15 tháng 07 năm Bính Ngọ (1966), có 20 chư Tăng của Giáo đoàn I, II và III phát tâm thọ Tỳ Kheo và Bồ Tát giới tại giới đàn Liên Tông Tự, Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Tịnh Độ Tông do Đại lão Hòa Thượng Thích Hồng Ảnh chứng truyền (tác giả thọ giới Tỳ kheo tại đàn giới nầy).

Ngày 15 tháng 07 năm Đinh Mùi (1976) có 70 chư Tăng phát tâm thọ Tỳ Kheo và Sa Di tại giới đàn Phổ Minh Bửu Tự, Quận 08, Saigon do Hòa Thượng Thích Huệ Thế chứng truyền.

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Các Lễ Truyền Giới Cho Chư Tăng Ni”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com