Các Lễ Truyền Giới Cho Chư Tăng Ni

Đại chúng Tăng Ni của Tổ Đình Linh Sơn, bắt đầu từ năm 1965 trở đi, chư Tăng được chia ra 02 thành phần : thành phần trên gọi là Hội đồng Trưởng Lão, thành phần dưới gọi là thành phần Hội đồng Chư Tăng. Lúc bấy giờ đã có 2 giáo đoàn : Giáo đoàn chư Tăng do Thượng Tọa Thiện Duyên làm Tăng Trưởng và Giáo đoàn chư Ni do[...]