Mục Lục

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự của Tông phong tại Hội nghị lần thứ nhất, ngày 15 tháng 07 âm lịch năm Kỷ Dậu, (1969) thành lập Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, sinh hoạt Phật sự trực thuộc Hội Phật Giáo Tịnh Độ Tông Việt Nam từ năm 1958 (Hội sở Trung Ương tại Liên Tông Tự, Đường Đề Thám, Quận Nhất, Saigon) .Căn cứ biên bản Hội nghị Hội Đồng Tông phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng lần thứ 2, diễn ra vào lúc 08 giờ, ngày 07/04/1998, nhằm 12/03/âl, năm Mậu dần, Phật lịch 2542 tại Quan Am Tu Viện về việc cử bổ sung nhân sự Ban Chấp Sự Hội Đồng Tông phong.

Tại cuộc họp Hội Đồng Tông Phong, Chư Tôn Giáo phẩm Tăng Ni, Phật Tử nhất trí thông qua các thành phần nhân sự Hội Đồng Tông Phong và Ban Chấp sự Hội Đồng Tông Phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

Địa điểm Hội trường Tông phong Quan Am Tu Viện, Ấp Tân Bản, Phường Bửu Hòa,Thành phố Biên Hòa .

Vì nhu cầu Phật sự, căn cứ nghị quyết chung : nay thành lập bản Nội Quy để chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử trong Tông phong hiện tại cũng như tương lai có cơ sở họp mặt, trao đổi Phật sự, cúng húy kỵ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Phật Sự chung, bàn kế hoạch mở cơ sở tu học hành đạo, xuyên suốt tình hình nội bộ, nắm vững viềng mối trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, truyền bá chánh pháp thông qua pháp môn niệm Phật Tịnh Độ Tông, kế thừa truyền thống Đức Sư Ong thượng Bửu hạ Đức, Đức Tông Chủ Tôn Sư Hòa Thượng thượng THIỆN hạ PHƯỚC, húy NHỰT Ý, biệt hiệu ĐỨC MẪU TRẦU BỒNG LAI .

Bản nội quy nầy được áp dụng trong nội bộ Tăng Ni, Cư sĩ môn phong pháp phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

ĐIỀU 1 :

Danh hiệu :

Tông phong Tịnh Độ khai sơn tại Tổ Đình Linh sơn, núi dinh lấy danh hiệu là LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG – Được viết tắt là : L.T.T.Đ.N.B.

ĐIỀU 2 :

Địa điểm :

TỔ ĐÌNH LINH SƠN (ngôi cổ tự trên 200 năm) tọa lạc núi Dinh (núi Bồng Lai hay núi Bao Quan), thuộc Ap Phước Thành, Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trung tâm hành chánh đặt tại QUAN ÂM TU VIỆN, thuộc Ap Tân Bản, Phường Bửu Hòa,Thành phố Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai.

ĐIỀU 3 :

Mục Đích :

# Là một Đoàn thể Tăng Ni,Phật Tử tinh chuyên tu hành PHÁP MÔN NIỆM PHẬT, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của Đức Giáo Chủ A Di Đà Phật, kế thừa mạng mạch chánh pháp Đức Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Lịch đại Tổ sư truyền thừa Tịnh Độ pháp môn .

# Tông phong luôn có thiện cãm và giao lưu với các hệ phái Bạn có tổ chức từ thiện xã hội, làm tốt Đạo đẹp Đời, quý kính ngôi Tam bảo phụng thờ Phật Pháp Tăng, phụng trì giới luật Phật.

# Làm mọi việc từ thiện, lợi ích cho xã hội, góp phần nâng cao hạnh phúc cho người đời, không phân biệt màu da, giai cấp, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng .

ĐIỀU 4 :

Hành trì pháp môn :

Mỗi năm môn phong pháp phái khai khóa lễ “BÁ NHỰT TRÌ DANH”, cho chư Tăng Ni, Cư Sĩ hành trì, tại NHỨT NGUYÊN BỬU TỰ, Ap Trung, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương từ ngày mùng 08 tháng 04 âl đến ngày 17 tháng 11 âl lễ vía Đức A Di Đà mãn khóa lễ.

ĐIỀU 5 :

Tu học pháp môn :

1. Tăng Ni, Cư Sĩ LTTĐNB tu học Giáo lý Đức Phật Thích Ca và những lời giáo huấn của Tổ Thầy trong môn phong – phụng thờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca và Tây phương Tam Thánh (Phật A Di Đà, Quan Am Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát) – phụng thờ thờ Đức Sư Ong thượng Bửu hạ Đức, Đức Tông Chủ Tôn Sư Hòa Thượng thượng THIỆN hạ PHƯỚC và những Lời Di Huấn của Ngài .

2 . Ngoài ra tất cả Tăng Ni Cư Sĩ phát tâm tu học theo giáo lý Tịnh Độ Tông, đều tinh chuyên phụng trì hồng danh đức hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT – cầu vãng sanh Tây phương Cực lạc .

3 . Giáo lý Tông chỉ : Nương vào Giáo lý Tịnh độ Chính tông : – Kinh Tiểu bổn A Di Đà – Kinh Vô Lượng Thọ (Đại A Di Đà) – Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Thập Lục Quán) .

ĐIỀU 6 :

Phạm vi và thời hạn :

1.Phạm vi sinh hoạt tu hành của Tăng Ni, Cư Sĩ tại các Tự Viện của Tông phong trên toàn cõi Việt nam và Tăng Ni, Cư Sĩ của Tông phong ở nước ngoài.

2.Thời hạn của Hội Đồng Tông Phong là vỉnh viển và có tính cách thừa kế xiển dương Pháp môn tu .

ĐIỀU 7 :

# Tăng Ni,Phật tử Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng :

Là những Tu Sĩ tự giác, tự nguyện, phát tâm tu học, hành đạo, đồng một Tổ Thầy, cùng chấp nhận lời giáo huấn truyền thừa trong Tông phong của Tổ Thầy .

# Tự,Viện :

Các Tự Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật Đường, Am, Cốc, Điện thờ Phật của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng tất cả đều phụng thờ : Chứng Minh Đạo Sư ĐỨC SƯ ÔNG Thượng BỬU Hạ ĐỨC – ĐỨC TÔNG CHỦ TÔN SƯ Thượng THIỆN Hạ PHƯỚC và tôn kính Ni Trưởng Thượng HUỆ Hạ GIÁC, người kế thừa ngôi vị TÔNG TRƯỞNG LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG .

ĐIỀU 8 :

Giáo phẩm Tăng Ni :

1 . Hàng Giáo phẩm :

Hòa Thượng ( 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo, được Hội Đồng Tông phong xét tấn phong)

Thượng Tọa (40 tuổi đời, 20 tuổi đạo, được Hội Đồng Tông phong xét tấn phong)

2 . Việc tấn phong giáo phẩm của Chư Ni được áp dụng theo quy chế Chư Tăng

3 . Hàng Đại chúng :

Đại Đức Tỳ kheo (Xuất gia từ 6 năm trở lên)

Sa Di.

Sư cô Tỳ kheo Ni (Xuất gia từ 6 năm trở lên) .

Thức Xoa, Sa di Ni

Tịnh nhơn là những vị thế phát xuất gia tập sự ở Tự Viện.

ĐIỀU 9 :

# Phật tử :

a). Bổn Đạo (quy y tại các Chùa của LTTDNB)

b).Tín đồ Phật tử (phát tâm quy y)

c) . Tín đồ tìm học và có khái niệm về Phật pháp

ĐIỀU 10 :

Chức vị Tông Trưởng :

# Được kính tôn lên ngôi vị Tông Trưởng, phải là người đạo cao đức trọng, có uy tín với Tăng Ni, Phật Tử trong và ngoài Tông phong, được Hội nghị toàn thể Tăng Ni, Phật Tử kính tôn.

# Tông Trưởng có khả năng nắm giữ viềng mối môn phong pháp phái, không làm mất quy cũ Tông phong – có

phương tiện phát triển tông phong .

ĐIỀU 11 :

Hội Đồng Tông phong và Ban Chấp Sự LTTĐNB :

# Hội Đồng Tông phong LTTĐNB, gồm có 4 thành phần nhân sự :

- Chư Tăng

- Chư Ni

- Cư Sĩ Nam

- Cư Sĩ Nữ

Ngoài chư Tăng Ni, những Tịnh nhơn Cư Sĩ tiêu biểu được chọn cử vào Hội Đồng. Số lượng tùy nhu cầu, do hội nghị nhất trí bàn bạc suy cử.

# Ban Chấp Sự do Hội Đồng suy cử tại hội nghị Hội Đồng Tông phong .

# Nhân sự Ban Chấp sự được bổ sung do nhu cầu Phật sự, hoặc do nhân sự bị khuyết tịch tại hội nghị họp mặt hằng năm .

ĐIỀU 12 :

Thành phần Ban Chấp sự, gồm các chức danh :

1 . Chứng Minh :

- Cung thỉnh giác linh Đức Sư Ong Thượng BỬU Hạ ĐỨC chứng minh .

- Cung thỉnh giác linh Đức Tông Chủ Tôn Sư Hòa thượng Thượng THIỆN Hạ PHƯỚC,chứng minh.

2 . Chức Vị Tông Trưởng :

- Kính tôn Ni Trưởng thượng HUỆ hạ GIÁC đương vi ngôi vị Tông Trưởng, với thời hạn vỉnh viển .

3 . Ban Chấp sự :

# Cố vấn

# Giám Luật Tăng

# Giám Luật Ni

# Tổng Thư ký

# Ban Tăng sự

# Ban Hoằng pháp

# Ban Thế học và Phật học

# Ban Nghi lể

# Ban Từ Thiện Xã Hội

# Ban Trang nghiêm

# Ban Nông Thiền

# Ban Nghiên cứu Học Phật & Văn hóa Nghệ

thuật

# Ban Dược Sư

# Ban Bảo trợ

# Ban Kiểm soát

Ban Chấp sự LTTĐNB gồm : – 02 Chứng minh – 01 Tông Trưởng và 15 chức danh

Tại các Tự viện của môn phong pháp phái trên cả nước đều có lập riêng Đạo tràng Phật tử có nội quy riêng sinh hoạt trong phạm vi nội bộ Tự Viện, không làm mất quy cũ của Tông phong và phụng thờ Đức Tông chủ Tôn sư .

ĐIỀU 13 :

Kinh tế,tài chánh :

1 . Các Tự Viện tự túc, với cơ sở sản xuất của bổn tự

2. Tại Tổ Đình Quan Am Tu Viện và các Tự Viện đều có cơ sở tự túc kinh tế Nhà Chùa và sự trợ duyên của Cư

Sĩ Phật Tử.

ĐIỀU 14 :

Tài sản :

1 . Tài sản của các Tự Viện trong Tông phong do tự lập, tự túc hoặc do Tín đồ Phật Tử hiến cúng vĩnh viễn.

2 . Tăng Ni, Cư Sĩ Phật Tử không phải đóng niên liểm hằng năm, hằng tháng cho môn phong .

ĐIỀU 15 :

Hội nghị,và các buổi họp :

1 . Hội nghị bất thường toàn thể Hội Đồng Tông phong trong năm do Ban Chấp Sự Hội Đồng Tông phong quy định.

2 . Mổi năm có một lần hội nghị họp mặt vào ngày mùng 09 tháng Giêng tại Tổ Đình Linh Sơn, núi Dinh, Xã Hội Bài, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoặc tại Quan Am Tu Viện, Ấp Tân Bản, Phường Bửu Hòa,Thành phố Biên Hòa,Tỉnh Đồng nai .

3 . Ngày húy kỵ Đức Tông Chủ Tôn sư là các ngày 28,29,30/07 và mùng 01/08 âm lịch (tháng thiếu ngày 27,28,29/07 và mùng 01/08 âl), chư Tăng Ni Trụ Trì, Cư Sĩ Phật Tử các Tự Viện trong môn phong tề tựu họp mặt Tổ Đình Quan Am Tu Viện, Phường Bửu Hòa,Thành phố Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai để cùng nhau tưởng niệm giác linh Tôn Sư, báo hiếu, báo ân và trợ duyên cho việc cúng lễ kỷ niệm Đức Tôn Sư .

Chư Tăng Ni, Cư Sĩ sẽ có họp mặt để cùng nhau bàn bạc lo việc Phật sự chung cho Tông phong, trong tinh thần lục hòa, cùng chung một Tổ Thầy, luôn luôn có sự cân nhắc, để tiếp thu những ý kiến hay, tốt đẹp, bổ sung kinh nghiệm hành đạo lẫn nhau, để cùng giữ gìn viềng mối Tông phong đời đời bất hoại .

4 . Ngoài ra, trong năm còn có các buổi hội nghị họp mặt trong giới Tăng Ni, Cư sĩ trong Tông phong, như : ngày mùng 02 tháng 06 âl, sinh nhựt Thầy – ngày lễ tất niên 24 tháng chạp âl. Tất cả đều họp mặt tại Quan Am Tu Viện.

ĐIỀU 16 :

Những Tăng Ni, Cư Sĩ quy y, tu hành tại các Tư Viện thuộc Tông phong LTTĐNB đều chấp hành bản nội quy nầy để giữ gìn viềng mối Tông phong .

Bản Nội quy có thể được tu chỉnh, tại cuộc hội nghị hằng năm, mùng 09 tháng Giêng với số lượng 2/3 thành viên Ban Chấp Sự đồng tham dự chấp thuận.

Làm tại Quan Am Tu Viện, ngày 20 tháng 04 năm Mậu Dần (1998)

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Nội Quy Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com