Mục Lục

CÁCH THỨC NIỆM PHẬT THÌ ĐƠN GIẢN, KHÔNG KHÓ :

Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, tại Đạo tràng bạn được nhập chúng và đồng thanh niệm “Cao thinh trì”. Nơi đây thì đồng niệm Cao thinh trì, không niệm Kim Cang trì hay Mật trì nữa (cách niệm nầy được niệm tại nơi bạn đang ở, những nơi ồn ào hay vắng vẽ nhưng chỉ một mình bạn) .

Thời gian có thể phân ra thành 4 đợt chuyển hướng niệm Phật, như sau : – Ban đầu ngồi niệm Phật (30 phút) – tiếp đến kinh hành niệm Phật (30 phút) – tiếp đến ngồi lại niệm Phật (30 phút) – sau đó quỳ lên niệm Phật (30 phút) trong đó có 15 phút cuối cùng chuẩn bị thay đổi chúng (ca) niệm Phật .

Thời gian đi kinh hành, quỳ niệm Phật thì phải chấp tay là đương nhiên, vì không được buông tay lỏng thỏng. Nhưng nếu bạn ngồi niệm Phật, thì Bạn có thể ngồi kiết già, bán già nhưng cũng phải chấp tay (hiệp chưởng) niệm Phật, hoặc một tay chấp trên ngực, một tay lần chuổi niệm Phật (tay trái lần chuổi) hình ảnh nầy thật đẹp mắt, giống như đức Quan Am Bồ Tát rưới nước cam lộ cứu dân độ thế.

Bạn mới biết niệm Phật hay đã niệm Phật thâm niên đều có thể ngồi như cách trên để dễ dàng điều chỉnh thân trở lại “hình ngay bóng thẳng”. Nếu không thì thân bạn đang ngồi niệm Phật khoãng 15 phút, sẽ bị ngả tới, ngả lui, nghiêng qua, nghiêng lại mất trang nghiêm…mà bạn không hề hay biết !

Thời gian tu thâm niên rồi bạn có thể ngồi như hình ảnh của Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề; vì lúc nầy bạn đã thuần thục không phải bị nghiêng ngả tới lui nữa .

Trong lúc niệm Phật (ngồi, quỳ, đi kinh hành), niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, tiếng niệm phải được chính mình luôn kiểm soát từng tiếng một, sao cho thật đều theo đại chúng rất dễ đi vào chánh niệm; không niệm lớn quá lấn át tiếng đại chúng làm mất chánh niệm; niệm nhỏ quá cũng không xong vì sẽ rất khó đưa đến chánh niệm; phải điều chỉnh đôi mắt ngó ngay chớp mũi, nhìn thẳng nơi ngón tai giữa của bạn đang chấp tay, tức là lúc bấy giờ đôi mắt đang mở 1/3 mắt (gọi là hám mục hay xủ mày), như vậy dễ dàng giữ chánh niệm.

Nếu niệm Phật mà mở mắt to, bị ngoại cảnh chi phối, tâm ý bạn sẽ tán loạn. Niệm Phật mà nhắm nghiền đôi mắt, bạn sẽ bị thụy miên, tức ngũ gục, xấu lắm.

Nhứt Nguyên Bửu Tự là nơi tổ chức khóa tu niệm “bá nhựt trì danh”, là cơ sở tinh chuyên thực tập tu hành của chư Liên hữu. Chúng ta nên đến đó để tham dự vào hàng Thánh chúng niệm Phật, trong suốt thời gian 3 tháng.

Trân trọng !

Kệ Phát Nguyện Niệm Phật

Cúi lạy A Di Đà

Thần chú dứt gốc nghiệp

Cùng Quan Am, Thế Chí

Hải chúng Bồ tát Tăng

Con mê bổn trí quang

Vọng đọa luân hồi khổ

Nhiều kiếp không tạm ngừng

Không được cứu được nương

Nay được thân là người

Vẫn nhằm đời trược loạn

Dầu lại dự Tăng luân

Mà chưa nhập pháp lưu

Mục kích chánh pháp suy

Muốn chống sức chưa đủ

Chỉ vì từ đời trườc

Chẳng tu thắng thiện căn

Nay tâm con quyết định

Cầu sanh Cực lạc quốc

Rồi ngồi thuyền bổn nguyện

Vớt hết kẽ trầm luân

Nếu con không vãng sanh

Thời khó toại bổn nguyện

Vì vậy với ta bà

Quyết định phải thoát lìa

Cũng như người bị trôi

Trước cầu mau đến bờ

Sau rồi tìm phương thế

Ra vớt người giữa dòng

Nay con chí thành tâm,

Thâm tâm hồi hướng tâm

Dự vào hàng niệm Phật

Chỉ trừ giờ ăn ngủ

Đem công đức tu nầy

Cầu quyết sanh Cực lạc

Nếu con thối bổn nguyện

Quên tưởng về Tây Phương

Thì liền đoạ địa ngục

Để mau biết ăn năn

Thề chẳng luyến nhơn thiên

Cùng vô vi Niết Bàn

Ngưỡng nguyện Phật oai thần

Lực vô úy, bất cộng

Tam Bảo đức vô biên

Gia bị cho chúng con

Chiết phục khiến bất thối

Nhiếp thọ cho Tăng trưởng

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Đại sư Trí Húc là người rộng truyền giáo pháp Thiên Thai Tông ở On Lăng, Chương Châu, thạch Thành, Thành Khê, Trương thủy, và Tân An. Sau khi cao tuổi trở về an dưỡng ở chùa Linh Phong.

Đương thời, những nhà tu thiền ở các nơi, phần đông cho pháp môn niệm Phật thuộc quyền giáo (phương tiện, chớ không phải viên tu). Riêng Ngài Trí Húc thì cho rằng pháp môn niệm Phật chính là “Tâm Tông Viên Đốn”. (Đường Về Cực Lạc, trang 177,HT Thích Trí Tịnh soạn thuật)

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Khóa Tu Bá Nhựt Trì Danh Cầu Sanh Tịnh Độ – Phần 2”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com