Ký tự được đánh dấu: HT Thích Giác Quang

 • Ngày Thứ 16: Bốn Cõi Tịnh Độ

  Bạch Sư! Chúng con có nghe Sư giảng về bốn cõi Tịnh Độ, khi tu chứng đạt đến hiệu quả, về với các cõi Tịnh Độ, nhưng là cõi Tịnh Độ nào? Xin Sư từ bi giảng giải? Đã nghe hỏi thì biết là quý vị còn tu và cần phải học Phật pháp thật nhiều hơn nữa, lời hỏi sẽ giúp ích cho đại chúng liên hữu đồng tu. Sư sẽ vì quý vị và[...]

   
 • Ngày Thứ 15: Tông Chỉ Pháp Môn Niệm Phật

  Bạch Sư! Chúng con hữu duyên lành được quy ngưỡng pháp môn tu, không ngờ rằng, khi tìm đến con đường tu học Phật lại tìm gặp được thầy lành bạn sáng, gặp được pháp môn tu phù hợp vời bản năng, phù hợp với đời sống thực tiễn trong gia đình, xã hội, thậm chí đến các cơ quan ban ngành, đòan thể nếu phát tâm thọ học, đều[...]

   
 • Ngày 14: Những Bậc Khai Sơn Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng

  Từ ngữ Mẫu Trầu không phải là danh xưng, mà là biệt hiệu của Đức Tôn Sư, do các Cư sĩ trong nội bộ thường xuyên tôn kính gọi Đức Tôn Sư trong quá trình xử sĩ (ẩn tu) trong điện Phổ Đà – một phần là do hoạt động Cách Mạng – một phần mai danh ân tích, không muốn ngoại nhân biết mình là ai, không xuất thân hành đạo… chấp[...]

   
 • Ngày 13: Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng

  Bạch sư! Chúng con nghe danh hiệu pháp môn tu là Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. Sao gọi là Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, không dùng danh hiệu Tịnh Độ khác cho phù hợp với thế gian hơn. Nhiều người khi nghe Tịnh Độ Non Bồng thì chưng hửng, không biết pháp phái nầy ở đâu, nghe lạ tai, xin Sư từ bi hoan hỷ giảng giải cho chúng[...]

   
 • Ngày 12: Niệm Phật Thích Nghi Với Các Bạn Trẻ

  Bạch Sư! Chúng con thường nghe một vài tín đồ bảo là pháp môn niệm Phật ít phù hợp với tuổi trẻ, các gia đình trẻ. Các gia đình trẻ thì thích tu thiền, theo Sư tu thiền hay tịnh có lợi ích ngang nhau không? Pháp nào dành cho tuổi trẻ phù hợp nhất

   
 • Ngày 11: Đạo Tràng Niệm Phật Là Thuyết Pháp

  Bạch sư! Có người hỏi, Nhứt Nguyên Bửu Tự tổ chức niệm Phật không có tổ chức thuyết pháp, có thể gặp trở ngại trong phương pháp truyền thừa? Xin Sư chỉ dạy cho chúng con được rõ? Sinh họat khóa niệm Phật ở Nhứt Nguyên ngày càng lớn lên, đạt đỉnh điểm tầm vóc quy mô, người người đến đăng ký niệm Phật đông dầy, ngày đêm[...]

   
 • Ngày 10: Bá Nhựt Trì Danh Hiệu Phật – Tông Chỉ Tịnh Độ

  Bạch Sư! Xin Sư giảng giải về pháp tu niệm Phật của Tịnh độ tông: “Bá Nhựt trì danh hiệu Phật”. Trong quá trình niệm Phật chúng con muốn được hiểu rõ ràng về pháp môn tu của Tịnh Độ Non Bồng? Đức tôn sư khai sơn Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, để làm phương tiện cho đại chúng tinh chuyên niệm Phật, dùng yếu chỉ Tịnh Độ[...]

   
 • Ngày 9: Lợi Ích Của Đời Sống Thọ Học Bát Quan Trai Giới

  Người phát tâm thọ học, tu tập Bát quan Trai giới không chỉ có xuất gia là cao thượng, lợi ích không đơn giản, mà còn y cứ theo giới luật Phật thì người ấy còn phải khéo tu nhẫn nhục mười việc để có cơ sở làm lợi ích nhơn thiên trong ương lai:

   
 • Ngày 8: Bát Quan Trai Giới

  Trong Tát Bà Đa Tỳ ni Tỳ Bà Sa quyển 1 nói:”Phàm đắc giới Ba la đề mộc xoa, trong ngũ đạo chỉ có nhân đạo (người) đắc”. Bát giới cũng là Ba la đề mộc xoa, cho nên trừ lòai người ra, chúng sanh lòai khác cho đến thiên nhơn cũng không đắc giới. Tuy nhiều chỗ trong kinh có nói: Long (lòai rồng) thọ trai pháp với thiện tâm[...]

   
 • Ngày 7: Do Nguồn Bát Quan Trai Giới

  Bạch Sư! Trong hệ thống tu hành của môn phong,có nhiều sinh hoạt lớn, thật ích lợi cho Tăng ni, Phật tử. Trong đó có tác pháp truyền thọ “Bát Quan Trai giới”, chúng con tuy có dự khóa tu “Bá Nhựt trì danh niệm Phật”, nhưng chưa dự khóa “Bát Quan Trai giới”. Xin Sư giảng giải cho chúng con và đại chúng được thông suốt[...]

   
 • Ngày 6 : Giới Luật Dành Cho Người Tu Tại Gia

  Giới luật dành cho người tu tại gia cũng gọi là giới cấm. Giới cấm , nói cho đủ là ngũ giới cấm, tức là năm giới dành cho người tu Phật tại gia thọ học giữ gìn, không cho hư mất. Nói là giới cấm tức luật Phật ban hành, khi giới sư truyền giới cho Phật tử bảo là “không”, chớ không phải “cấm đoán”; vì Đạo Phật là đạo[...]

   
 • Ngày 5 : Tín Đồ Phật Tử Quy Y Tam Bảo

  Bạch Sư! Chúng con có một đôi lần chứng kiến Sư tác pháp lễ quy y cho tập thể tín đồ Phật tử, nhất là ở Quan Âm Tu Viện, mỗi lần tác lễ có đến 400 đến 500 Phật tử xin đăng ký quy y do Sư thay Sư Bà thuyết giảng và truyền giới. Chúng con nhận thấy sự lý quy y quá ư là kỹ. Xin Sư chỉ dạy cho chúng con? Chúng con xin quy[...]

   
 • Ngày 4 : Ý Nghĩa Tam Bảo Và Quy Y Tam Bảo

  Phàm làm người trong thế gian, thế gian là khoản cách giữa Đời và Đạo, giữa những người tu Phật và những người không tu Phật, những người chưa phát tâm tu Phật, khi làm việc gì cũng phải cân nhắc chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới thực hiện công việc. Vấn đề quy y Tam Bảo là việc trọng đại trong đời nhất là đời người. Bởi vì[...]

   
 • Ngày 3 : Liên Hữu Tịnh Độ Vẫn Phải Thọ Quy Giới

  Bạch Sư! Chúng con muốn xin quy y, nhưng trước khi thọ pháp quy y chúng con muốn hiểu về ý nghĩa Tam Quy Ngũ giới. Tại sao làm con Đức Phật phải quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới cấm. Chỉ xin quy y Tam Bảo được không? Có người nói chỉ thọ giới tâm, không thọ giới tướng?

   
 • Ngày 2: Mọi Giới Đều Niệm Phật

  * Bạch Sư! Chúng con nghe bạn bè truyền đạt lại là:”pháp môn niệm Phật chỉ dành cho giới cư sĩ phát tín tâm tu hành, ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ vậy thôi. Những suy nghĩ nầy có đúng không? Xin Sư từ bi hoan hỷ giảng giải?

   
 • Ngày 1 : Danh Xưng Pháp Môn Niệm Phật

  Bạch Sư! Chúng con nghe quý Giảng sư thuyết giảng: “pháp môn Tịnh Độ khế cơ và khế lý trong từng thời đại, là pháp môn dễ tu dễ chứng, phù hợp với mọi căn cơ trình độ chúng sanh, nhất là đối với những vị sĩ, nông, công, thương, các thành phần trong xã hội. Người độn căn lợi căn đều có thể tu niệm Phật được; bậc thượng[...]

   
 • 100 Ngày Niệm Phật & 100 Bài Pháp - Lời Nói Đầu

  Giáo lý nhà Phật thật là mênh mông, mênh mông như trời cao đất rộng, như biển cả sông dài. Được học giáo lý nhà Phật, học hoài học mãi không bao giờ chấm dứt hết chữ nghĩa, cho dù nền giáo lý chỉ là khuôn thước trong tam tạng thánh điển.

   
 • Mùa Thu Cho Em

  Ba giờ sáng, chị đang chuẩn bị tắt máy tính để đi ngủ thì bất ngờ nhận được tin nhắn của em. Bình thường em không bao giờ nhắn tin cho chị giờ này và em rất bận,hiếm khi nhắn tin nên chắc phải có điều gì đó không bình thường. Chị vội vã mở xem tin nhắn thì em bảo rằng em có chuyện cần nhờ chị gấp, chị nhận được tin của[...]

   
 • Có Phải Hộ Niệm Cho Người Lâm Chung Không Nên Rước Các Nhà Sư? Ai Là Người Hộ Niệm Tốt Nhất?

  VẤN: Thưa Sư, theo con biết thì khi người sắp lâm chung nếu được sự trợ niệm và hộ niệm thì sẽ rất tốt để được vãng sanh về Cực Lạc hoặc không có sự trợ niệm thì không thể vãng sanh về cảnh giới yên lành. Con muốn hỏi những người nào là tốt nhất để trợ niệm cho người sắp lâm chung.

   
 • Có Phải Chỉ Cần Tụng Kinh, Niệm Phật Là Sẽ Được Sở Cầu Như Nguyện Không?

  Vấn: Xin Sư cho con hỏi, trong kinh và các Sư có giảng giải không nên coi đức Phật là bậc thần linh có quyền ban phước giáng họa cho chúng sinh mà đức Phật chỉ là bậc giác ngộ trước, là người đi trước chỉ dẫn cho chúng sinh con đường giải thoát. Mọi khổ đau, hạnh phúc đều do nghiệp báo thiện ác sai biệt của mỗi chúng[...]

   
 
<<  149 50 51 52 53 54 55  >>
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com