Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni: Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn đồ.

Nay chúng ta đang sống trong thời mạt pháp. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần trì tụng chú Đại Bi là khế hợp với chân tinh thần Phật pháp rồi, nhưng thực ra không phải thế. Chú Đại Bi là gọi thay cho bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp và diệu dụng của chú Đại Bi là diệu dụng của bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp, đó chính là toàn thể của chú Đại Bi. Nếu quí vị chỉ biết trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, nên không thể đi được. Mặt khác, nếu quí vị chỉ biết hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp mà không trì niệm chú Đại Bi thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả. Cũng vô dụng mà thôi. Vậy nên để liễu triệt chú Đại Bi, trước hết quí vị phải thông đạt bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp rồi phải trì tụng chú Đại Bi nữa, mới được gọi là người thành tựu rốt ráo diệu pháp này của chư Phật.
(Trích trong Chú Đại Bi giảng giải của HT Tuyên Hóa.)

01. Như Ý Châu Thủ

  01Nhược vi phú nhiêu chủng chủng trân bảo tư cụ giả。đương ư Như Ý Châu Thủ。
  01Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu, đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu như ý.

Chân ngôn rằng: Án –, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra.

 

 02. Quyến Sách Thủ

02. Nhược vi chủng chủng bất a, cầu an ẩn giả, đương ư Quyến Sách Thủ
02. Nếu bị các việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu nơi tay cầm dây quyến sách.

Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra

 

 Bảo Bát Thủ

03. Nhược vi phúc trung chư bệnh giả。đương ư Bảo Bát Thủ。
03. Nếu muốn trị các thứ bịnh trong bụng, nên cầu nơi tay cầm cái bát báu.

Chân ngôn rằng: Án –, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt-ra, hồng phấn tra

 

 04. Bảo Kiếm Thủ

04. Nhược vi hàng phục nhất thiết vọng lượng quỷ thần giả。đương ư Bảo Kiếm Thủ。
04. Nếu muốn hàng phục tất cả quỷ, thần, vọng, lượng, nên cầu nơi tay cầm gươm báu.

Chân ngôn rằng: Án – đế thế, đế nhá, đổ vĩ nảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.

 

 05. Bạt Chiết La Thủ

05. Nhược vi hàng phục nhất thiết thiên ma thần giả。đương ư Bạt Chiết La Thủ。
05. Nếu muốn hàng phục tất cả thiên ma thần, nên cầu nơi tay cầm bạt chiết la

Chân ngôn rằng: Án – nễ bệ nễ bệ, nễ bà dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ hạ.

 

 6. Kim Cang Xử Thủ

06. Nhược vi tồi phục nhất thiết oán địch giả。đương ư Kim Cang Xử Thủ
06. Nếu muốn hàng phục tất cả oán tặc, nên cầu nơi tay cầm chày kim cang.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, chỉ nãnh, chỉ nãnh, bát-ra nễ bát đa dã, tá-phạ hạ

 

 7. Thí Vô Úy Thủ

07. Nhược vi nhất thiết xứ。bố úy bất an giả。đương ư Thí Vô Úy Thủ
07. Nếu muốn trừ tánh ở tất cả chỗ sợ hãi không yên, nên cầu nơi tay thí vô úy.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, nẵng dã, hồng phấn tra

 

 

8. Nhật Tinh Ma Ni Thủ

08. Nhược vi nhãn ám vô quang minh giả。đương ư Nhật Tinh Ma Ni Thủ
08. Nếu muốn trị bịnh mắt mờ không thấy ánh sáng, nên cầu nơi tay cầm châu nhựt tinh ma ni.

Chân ngôn rằng: Án – độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, tát-phạ hạ

 9. Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ

09. Nhược vi nhiệt độc bệnh cầu thanh lương giả。đương ư Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ.

09. Nếu bị bịnh nhiệt độc, muốn được mát mẻ hết bịnh, nên cầu nơi tay cầm châu nguyệt tinh ma ni.

Chân ngôn rằng: Án – tô tất địa, yết rị, tát-phạ hạ.

 

 10. Bảo Cung Thủ

10. Nhược vi vinh quan ích chức giả, đương ư Bảo Cung Thủ
10. Nếu muốn được làm quan, lên chức, nên cầu nơi tay cầm cung báu.

Chân ngôn rằng: Án – a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ.

 

 11. Bảo Tiễn Thủ

11. Nhược vi chư thiện bằng hữu tảo tương phùng giả。đương ư Bảo Tiễn Thủ。
11. Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi tay cầm tên báu.

Chân ngôn rằng: Án – ca mạ lã, tát-phạ hạ

 

 12. Dương Chi Thủ

12. Nhược vi thân thượng chủng chủng bệnh giả, đương ư Dương Chi Thủ
12. Nếu muốn trị các thứ bịnh trên thân, nên cầu nơi tay cầm cành dương liễu.

Chân ngôn rằng: Án – tô tất địa, ca rị, phạ rị, đa nẫm đa, mục đa duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra, bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra.

13. Bạch Phất Thủ

13. Nhược vi trừ thân thượng ác chướng nạn giả。đương ư Bạch Phất Thủ。
13. Nếu muốn trừ những chướng nạn ác bên thân, nên cầu nơi tay cầm cây phất trắng.

Chân ngôn rằng: Án – bát na di nảnh, bà nga phạ đế, mô hạ dã nhá, nga mô hạ nảnh, tát-phạ hạ

 

 14. Bảo Bình Thủ

14. Nhược vi nhất thiết thiện hòa quyến thuộc giả。đương ư Bảo Bình Thủ。
14. Nếu muốn tất cả người trong quyến thuộc được hòa thuận nhau, nên cầu nơi tay cầm cái hồ bình.

Chân ngôn rằng: Án – yết lệ thảm mãn diệm, tát-phạ hạ.

 

 15. Bàng Bài Thủ

15. Nhược vi tịch trừ nhất thiết hổ lang sài báo chư ác thú giả, đương ư Bàng Bài Thủ。
15. Nếu muốn xua đuổi loài hổ báo, sài lang và tất cả ác thú, nên cầu nơi tay cầm cái bàng bài.

Chân ngôn rằng: Án – dược các sam nẵng, na dã chiến nại-ra, đạt nậu bá rị-dã, bạt xá bạt xá, tát-phạ hạ.

 

 16. Việt Phủ Thủ

16. Nhược vi nhất thiết thời xứ。hảo ly quan nạn giả。đương ư Việt Phủ Thủ。
16. Nếu muốn trong tất cả thời, tất cả chỗ, lìa nạn quan quân vời bắt, nên cầu nơi tay cầm cây phủ việt.

Chân ngôn rằng: Án – vị ra dã, vị ra dã, tát phạ hạ.

 

 17. Ngọc Hoàn Thủ

17. Nhược vi nam nữ bộc sử giả。đương ư Ngọc Hoàn Thủ
17. Nếu muốn có tôi trai tớ gái để sai khiến, nên cầu nơi tay cầm chiếc vòng ngọc.

Chân ngôn Án – bát na hàm, vị ra dã, tát-phạ hạ.

 

 18. Bạch Liên Hoa Thủ

18. Nhược vi chủng chủng công đức giả。đương ư Bạch Liên Hoa Thủ。
18. Nếu muốn được các thứ công đức, nên cầu nơi tay cầm hoa sen trắng.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, vị ra dã, tát phạ hạ.

19. Thanh Liên Hoa Thủ

19. Nhược vi dục đắc vãng sanh thập phương Tịnh Độ giả。đương ư Thanh Liên Hoa Thủ
19. Nếu muốn được sanh về 10 phương tịnh độ, nên cầu nơi tay cầm hoa sen xanh.

Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, bộ ra bạn đà hồng phấn tra.

 20. Bảo Kính Thủ

20. Nhược vi đại trí tuệ giả。đương ư Bảo Kính Thủ。 20. Nếu muốn được trí huệ lớn, nên cầu nơi tay cầm cái gương báu.

Chân ngôn rằng: Án -- vĩ tát phổ ra, na ra các xoa, phạ nhựt ra, mạn trà lã, hồng phấn tra.

 

21. Tử Liên Hoa Thủ

21.Nhược vi diện kiến thập phương nhất thiết chư Phật giả。đương ư Tử Liên Hoa Thủ。
21. Nếu muốn được diện kiến 10 phương tất cả chư Phật, nên cầu nơi tay cầm hoa sen tím.

Chân ngôn rằng: Án – tát ra, tát ra, phạ nhựt ra, hồng phấn tra.

22. Bảo Khiếp Thủ

22. Nhược vi địa trung phục tàng giả。đương ư Bảo Khiếp Thủ。
22. Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên cầu nơi tay cầm cái bảo kíp.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng.

 23. Ngũ Sắc Vân Thủ

23. Nhược vi Tiên Đạo giả。đương ư Ngũ Sắc Vân Thủ
23. Nếu muốn được đạo tiên, nên cầu nơi tay cầm hóa hiện mây ngũ sắc.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra.

 24. Quân Trì Thủ

24. Nhược vi sanh Phạm Thiên giả。đương ư Quân Trì Thủ。
24. Nếu muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu nơi tay cầm bình quân trì (60).

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra thế khê ra, rô tra hàm tra.

 25. Hồng Liên Hoa Thủ

25. Nhược vi vãng sanh chư thiên cung giả。đương ư Hồng Liên Hoa Thủ
25. Nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi tay cầm hoa sen hồng.

Chân ngôn rằng: Án – thương yết lệ, tát phạ hạ.

26. Bảo Kích Thủ

26. Nhược vi tịch trừ tha phương nghịch tặc giả。đương ư Bảo Kích Thủ。
26. Nếu muốn xua đuổi giặc nghịch ở phương khác đến, nên cầu nơi tay cầm cây bảo kích.

Chân ngôn rằng: Án – thảm muội dã, chỉ nãnh hạ rị, hồng phấn tra.

27. Bảo Loa Thủ

27. Nhược vi triệu hô nhất thiết chư thiên thiện thần giả。đương ư Bảo Loa Thủ
27. Nếu muốn triệu tất cả chư thiên thiện thần, nên cầm nơi tay ống loa báu.

Chân ngôn rằng: Án – thương yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.

 28. Độc Lâu Trượng Thủ

28. Nhược vi sử lệnh nhất thiết quỷ thần giả。đương ư Độc Lâu Trượng Thủ。
28. Nếu muốn sai khiến tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay cầm cây gậy đầu lâu.

Chân ngôn rằng: Án – độ nẵng, phạ nhựt ra.

 

 29. Sổ Châu Thủ

29. Nhược vi thập phương chư Phật tốc lai thụ thủ giả。đương ư Sổ Châu Thủ。
29. Nếu muốn 10 phương chư Phật sớm đến đưa tay tiếp dẫn, nên cầu nơi tay cầm xâu chuỗi ngọc.

Chân ngôn rằng: Nẵng mồ – ra đá nẵng, đát ra dạ dã, Án – a na bà đế vĩ nhã duệ. Tất địa tất đà lật đế, tát phạ hạ.

 30. Bảo Đạc Thủ

30. Nhược vi thành tựu nhất thiết thượng diệu phạm âm thanh giả。đương ư Bảo Đạc Thủ。
30. Nếu muốn có được tất cả phạm âm thanh tốt nhiệm mầu, nên cầu nơi tay cầm chiếc linh báu.

Chân ngôn rằng: [b]Nẵng mồ bát ra hàm bá noa duệ, án – a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị, chiếm rị nảnh, tát phạ hạ.

 31. Bảo Ấn Thủ

31. Nhược vi khẩu nghiệp từ biện xảo diệu giả。đương ư Bảo Ấn thủ。
31. Nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo, nên cầu nơi tay cầm chiếc ấn báu.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, nảnh đảm nhá duệ, tát phạ hạ.

 32. Câu Thi Thiết Câu Thủ

32. Nhược vi thiện thần long vương thường lai ủng hộ giả。đương ư Câu Thi Thiết Câu Thủ。
32. Nếu muốn được thiên thần, long vương thường đến ủng hộ, nên cầu nơi tay cầm cu thi thiết câu.

Chân ngôn rằng: Án – a rô rô, đa ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ tát phạ hạ.

 33. Tích Trượng Thủ

33. Nhược vi từ bi phú hộ nhất thiết chúng sanh giả。đương ư Tích Trượng Thủ。
33. Nếu vì lòng từ bi muốn cho tất cả chúng sanh được nhở sự che chở giúp đỡ, nên cầu nơi tay cầm cây tích trượng.

Chân ngôn rằng: Án – na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế na dạ bát nảnh, hồng phấn tra.

 34. Hợp Chưởng Thủ

34. Nhược vi nhất thiết chúng sanh thường tương cung kính ái niệm giả, đương ư Hợp Chưởng Thủ。
34. Nếu muốn cho tất cả chúng sanh thường cung kính yêu mến nhau, nên cầu nơi tay hiệp chưởng.

Chân ngôn rằng: Án – bát nạp mạng, nhá lăng hất rị. (Theo trong Tạng bản, lại có chân ngôn: Án – vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phấn tra)

 35. Hóa Phật Thủ

35. Nhược vi sanh sanh chi xứ bất ly chư Phật biên giả。đương ư Hóa Phật Thủ。
35. Nếu muốn tùy theo chỗ sanh, thường ở bên Phật, nên cầu nơi tay hiện hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án – chiến na ra, ba hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị na, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra.

 36. Hóa Cung Điện Thủ

36. Nhược vi sanh sanh thế thế thường tại Phật cung điện trung。bất xứ thai tạng trung thọ thân giả。đương ư Hóa Cung Điện Thủ。
36. Nếu muốn đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện Phật, không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi tay hiện hóa cung điện.

Chân ngôn rằng: Án – vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.

 37. Bảo Kinh Thủ

37. Nhược vi đa văn quảng học giả。đương ư Bảo Kinh Thủ。
37. Nếu muốn được học rộng nghe nhiều, nên cầu nơi tay cầm quyển kinh báu.

Chân ngôn rằng: Án – a hạ ra, tát ra phạ ni, nễ dã đà ra, bố nễ đế, tát phạ hạ.

 38. Bất Thối Kim Luân Thủ

38. Nhược vi tùng kim thân chí Phật thân。Bồ Đề tâm thường bất thối chuyển giả。đương ư Bất Thối Kim Luân Thủ。
38. Nếu muốn từ thân này cho đến thân thành Phật, tâm bồ đề thường không lui sụt, nên cầu nơi tay cầm bất thối kim luân.

Chân ngôn rằng: Án – thiết na di tả, tát phạ hạ.

 39. Đảnh Thượng Hóa Phật Thủ

39. Nhược vi thập phương chư Phật tốc lai ma đảnh thụ ký giả。đương ư Đảnh Thượng Hóa Phật Thủ。
39. Nếu muốn 10 phương chư Phật mau đến xoa đầu thọ ký, nên cầu nơi tay đảnh thượng hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt rị ni, phạ nhựt lãm nghệ tát phạ hạ.

 40. Bồ Đào Thủ

40. Nhược vi quả lỏa chư cốc giá giả。đương ư Bồ Đào Thủ。
40. Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi tay cầm chùm bồ đào.

Chân ngôn rằng: Án – A ma lã kiếm đế nễ nãnh, tát phạ hạ.

 41. Cam Lộ Thủ

41. Nhược vi linh nhất thiết cơ khát hữu tình đắc thanh lương giả。đương ư Cam Lộ Thủ。
41. Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no đủ mát mẻ, nên cầu nơi tay hóa nước cam lộ.

Chân ngôn rằng: Án – tố rô tố rô bác ra tố rô, bác ra tố rô, tố rô dã, tát phạ hạ.

 42. Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ

42. Nhược vi năng phục tam thiên đại thiên thế giới oán ma giả。đương ư Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ。
42. Nếu muốn hàng phục ma oán trong cõi đại thiên, nên cầu nơi tay tổng nhiếp thiên thủ.

Chân ngôn rằng: Đát nễ dã thá, phạ lồ chỉ đế, thấp phạ ra dã, tra ô hạ di dã, sá phạ ha.

 Có 8 phản hồi đến “Chùm Ảnh: 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni”

 1. Người học Phật góp ý Ngày 16/12/2022 California, USA 1) Chú Đại Bi + các thủ nhãn bạn đang cần nhất trong lúc hiện tại 2) Bạn sẽ tự nhiên có động lực mạnh hơn để học

 2. Trần Duy Hải đã nói

  có ai trong group này có hình số 40 không vậy.Bồ Đào Thủ đó.cho tôi xin hình đó nhé.cám ơn

 3. Lê Thị Thảo đã nói

  Cảm ơn Add đã mở thông Trí huệ

 4. Cảm ơn AD nhiều A Di Đà Phật

 5. Cám ơn trang đã cho bài. Rất hay. Xin được copy.

 6. Tấn Lập Tạ đã nói

  42 THỦ NHÃN [Chơn Ngôn và Thần Chú hiệp lại mới thành Thủ Nhãn] Chú Đại Bi dụ như Bài QuyềnThiếu Lâm Tự, 42 Thủ Nhãn dụ cho 42 chiêu thức dùng để tự vệ và phản công trong những trường hợp cần thiết. Nên Phải Tụng Chú Đại Bi cho tinh thông từng câu từng chữ (SỰ), rồi phải hiểu rõ mỗi một câu một chữ đó dùng trong trường hợp nào (LÝ). Khi cần chỉ dùng một câu một chữ cũng thành công. Tu SỰ chẳng chấp tướng, thì sắc tức là không. Tu LÝ chẳng bỏ SỰ, đó tức không là sắc.

 7. Tấn Lập Tạ đã nói

  Niệm Chú Đại Bi + 1 thủ nhãn ấn pháp mà mình mong cầu ? Đúng vậy. Hoặc mỗi tuần tu 1 thủ nhãn, tất cả 42 tuần. Rồi 42 tuần…..42 tuần kế tiếp…..

 8. bebongcucvàng đã nói

  Hình ảnh rất rõ, đẹp. nhưng không biết hành trì như thế nào cho đúng ? Mỗi ngày đều niệm 42 thủ nhãn pháp + chú Đại Bi. Hoặc niệm Chú Đại Bi + 1 thủ nhãn ấn pháp mà mình mong cầu ? Xin giải đáp , cám ơn rất nhiều

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com