TIỂU SỬ TRƯỞNG LÃO THÍCH TỪ ĐỨC, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TÔNG PHONG LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG ĐẠO TRƯỞNG MÔN PHÁI ĐÀ LA NI

I. THÂN THẾ:

Trưởng Lão Thích Từ Đức tên thật là Phạm Văn Hơn, sinh năm 1904 tại Long Hậu Tây, huyện Cần Giộc, tỉnh Long An, thuộc miền Trung Du Nam Phần Việt Nam, thuộc gia đình nề nếp trong môn phong gia giáo. Sư cụ là bậc uyên thâm Nho học, theo truyền thống gia phong Khổng học.

Tuy vậy, Sư cụ cũng đã sớm quy y Tam Bảo vào năm 1934, tu cư sĩ tại gia, trì danh niệm Phật, giữ gìn trai giới, tinh thông kinh điển Đại thừa Phật Giáo thuộc trường phái Tế Thượng Chánh Tông. Đồng thời do sự kết hợp tu học giữa Phật và Khổng giáo lần lượt đi đến chỗ tự lập môn phong gọi là phái Đà La Ni. Hướng đẫn nam nữ cư sĩ Phật tử theo đường lối học Phật tu nhơn”, “Trường chay giới sát”.

Sinh thời, Sư cụ Giáo dục con cháu rất kỷ cương, sống chung có nề nếp, không luận nam hay nữ đều phải học những đạo đức cơ bản của Đạo lý làm người, là phẩm chất của dân tộc Á Đông, là tính nhân bản của con người sinh ra trong hành tinh trái đất. Những lúc giảng dạy đạo lý cương thường. Sư cụ thường nhắc nhở môn đệ cháu con Phật tử câu “Dục tu tiên đạo, tiên tu nhơn đạo. Nhơn đạo bất tu, tiên đạo viễn hỷ…”

Phái Đà La Ni của sư cụ tuy không có tổ chức học phái theo hành chánh nhưng sinh hoạt Đạo Giáo cũng rất sâu rộng trong các vùng Chợ Lớn, Long An, cho đến Miền Tây, Miền Đông rất được quãng đại quần chúng tín ngưỡng, tham vấn, học hỏi.

Chủ trương của Sư Cụ là học đạo làm người. Học hỏi giáo lý Phật thông rồi mới quy y Tam Bảo, không buộc đại chúng nhất thiết phải mang hình thức xuất gia, mà phải thật lòng học đạo giải thoát của Đức Phật để kết hợp với thực tại “…giải thoát mà không bỏ rơi chúng sanh, giải thoát trong đời sống quãng đại quần chúng, chính đó mới là sự giải thoát thật sự giải thoát tâm, giải thoát tri kiến”. Sư cụ cũng thường xuyên đồ chúng: “ Muốn học đạo giải thoát, phải trau giồi cho xong đạo làm người để có cơ sở: “Trên báo tứ trọng ân, dưới tế tam đồ khồ”. Nếu ai thực hành phương pháp tu như trên, tức là hộ trì chánh pháp, thừa kế chánh pháp Thích ca Mâu Ni. Con đường giải thoát sanh, lão, bệnh, tử cũng không xa.

II. XUẤT GIA TẦM ĐẠO

Năm 1960, Sư cụ an trú Điện Bồ Đề giữa lòng non xanh núi thẳm, thuộc đỉnh Linh Sơn hùng vĩ và Triệu Dương. Lúc bấy giờ, Sư Cụ khởi tâm hướng dẫn những người em ruột và các con con gái của gia đình (có 05 vị) về với Mẫu Trầu xuất gia tu học cho đến nay như: Đại Đức Huệ Hải, Sư cô Diệu Thọ… là những Tăng Ni có phẩm hạnh trong Đoàn Du Tăng Khất Sĩ thuộc Tông phong Tịnh độ Non Bồng.

Vâng lịnh Đức Tôn Sư Mẫu Trầu, trong những năm 1964 – 1965 có về hóa đạo tại quê nhà và khai sơn chùa Linh Hòa Tự, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Chùa Linh Đức Bửu Tự phường 5 quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay Đại Đức Thích Thiện Tài làm Trụ Trì. Sau này hòa bình 30/4/1975, Sư cụ trở về núi với Đức Tôn Sư Và khai sơn tạo dựng lại những gì dã mất từ năm 1965, xây dựng một Đạo Tràng lớn để tiếp độ người tu hành. Hiện Đạo Tràng của Sư Cụ giao cho Sư Đại Đức Thích Huệ Hải làm Trụ Trì riêng Điện Bồ Đề là chứng nhân lịch sử tồn tại nền Phật Pháp và việc tu hành do Sư Cô Thích Nữ Diệu thọ làm Trụ Trì.

IV. VIÊN TỊCH:

Kể từ khi cầu học đạo với Đức Tôn Sư Mẫu trầu đến nay, Sư Cụ là một trong những vị Trưởng Lão thuộc bậc trưởng thượng, đạo cao đức cả trong Tông Phong liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, có lòng trung tính với Tổ Thầy, rất tôn kính tin tưởng và hết lòng bảo hộ Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác( là Trưởng Tử của Đức Tôn Sư Mẫu Trầu) trên bước đường hóa đạo từ 40 năm qua.

Đến những năm bệnh yếu, Sư Cụ luôn chuyên cần niệm Phật, nương chốn am thanh cảnh vắng chốn sơn lâm, giữ tròn phạm hạnh, tịnh hạnh noi gương các bậc Tổ Sư tiền bối, sống thanh bần lạc đạo, chính Sư Cụ cũng là bậc Tôn Túc của các giáo đoàn Du Tăng Khất Sĩ Non Bồng, được chư Tăng Ni tôn quý nể vì. Sư Cụ luôn biểu hiện một ý chí sắt đá, nghiêm huấn đại chúng, bảo trì chánh Pháp Thích Ca Mâu Ni và giữ gìn giềng mối Tông Phong Non Bồng.

Sư Cụ là người thành tụu Phật sự hành đạo được Đức Tôn Sư Mẫu Trầu đến nay, Sư Cụ là một trong những vị Trưởng Lão thuộc bậc trưởng thượng, đạo cao đức cả trong Tông Phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, có lòng trung tín với Tổ Thầy, rất tôn kính tin tưởng và hết lòng bảo hộ Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác (là Trưởng Tử của Đức Tôn Sư Mẫu Trầu) trên bước đường hóa đạo từ 40 năm qua.

Đến những năm bệnh yếu, Sư Cụ luôn chuyên cần niệm phật, nương chốn âm thanh cảnh vắng chốn sơn lâm, giữ tròn phạm hạnh, tịnh hạnh, noi gương các Bậc Tôn Túc của các Giáo Đoàn du Tăng Khất Sĩ Non Bồng, được chư Tăng Ni Tôn quý nể vì Sư Cụ luôn biểu hiện một ý chí sắt đá, nghiêm huấn đại chúng, bảo trì chánh pháp Thích Ca Mâu Ni và giữ gìn giềng mối Tông phong Non Bồng.

Sư Cụ là người thành tựu Phật sự hành đạo được Đức Tôn Sư phó chúc cho đến khi viên tịch ngày 18 tháng 05 năm Mậu Thìn (1988). Hưởng thọ 84 tuổi.

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Tiểu Sử Trưởng Lão Thích Từ Đức - Trưởng Môn Phái Đà La Ni”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com