Tiểu Sử Trưởng Lão Thích Từ Đức - Trưởng Môn Phái Đà La Ni

Trưởng Lão Thích Từ Đức tên thật là Phạm Văn Hơn, sinh năm 1904 tại Long Hậu Tây, huyện Cần Giộc, tỉnh Long An, thuộc miền Trung Du Nam Phần Việt Nam, thuộc gia đình nề nếp trong môn phong gia giáo. Sư cụ là bậc uyên thâm Nho học, theo truyền thống gia phong Khổng học.