Ký tự được đánh dấu: thế tôn

 • Câu Chuyện Phật Giáo Số 36: Nghiệp Nhân Của Giàu Và Nghèo

  thế tôn 28/11/2017 09:55 0 bình luận

  Tôi bảo em tốt nhất là an phận thủ thường, làm việc ngày ngày kiếm đủ cơm thế là được rồi, đừng mơ mộng, đừng khởi lòng tham dù tức thời gì cả. Cái gì cũng có cái giá của nó, có khi đó là đại họa chứ không phải phước báu như em tưởng. Em hãy nhìn lại những việc em làm và nghiệp duyên của mình xem tôi nói có đúng không.[...]

   
 • 07. Phẩm Tứ Tướng Thứ Bảy

  thế tôn 28/10/2017 10:33 0 bình luận

  Thế nào là "Tự Chánh" ? Nếu đức Như Lai thấy các nhơn duyên mà có chỗ đáng dạy bảo. Như có Tỳ Kheo thấy cụm lửa lớn bèn nói rằng: thà rằng tôi tự ôm lấy cụm lửa nầy, trọn chẳng dám ở nơi chỗ đức Như Lai giảng thuyết mười hai phần kinh và tạng bí mật, mà hủy báng là của ma Ba Tuần nói chứ không phải Phật. Thà lấy dao[...]

   
 • 2. Phẩm Thuận Đà Thứ Hai

  thế tôn 23/08/2017 08:59 0 bình luận

  Bấy giờ trong đại hội có vị ưu-bà-tắc, con nhà thợ thuyền trong thành Câu-Thi-Na, tên là Thuần- Đà cùng với mười lăm bạn đồng nghiệp, vì muốn đem qủa lành đến cho người đời nên đến trước Phật, quỳ gối chắp tay cúi lạy chơn Phật, buồn khóc rơi lệ, bạch rằng : “ Ngửa mong đức Thế- Tôn và Tỳ-Kheo-Tăng thương xót nhận phần[...]

   
 • Bổn Phận Người Gia Chủ

  thế tôn 08/06/2017 09:15 0 bình luận

  Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Koli, tại thị trấn Sajanela. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ như sau: Thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời. Thế[...]

   
 • Lược Sử Đức Phật Thích Ca - HT Thích Chơn Thiện

  thế tôn 06/03/2017 09:05 0 bình luận

  - Thời đức Phật tại thế, gồm cả kỳ kiết tập đầu tiên, các vị tu sĩ thiếu điều kiện ghi chép, chỉ trùng tuyên. Khi trùng tuyên, các vị đệ tử thường nhớ rõ nội dung giáo lý giải thoát mà khó nhớ đúng ngay, tháng của các sự kiện lịch sử, hoặc không chú ý ghi lại các ngày, tháng ấy... Cũng có thể các sử liệu ghi lại đúng[...]

   
 • Kinh Vô Lượng Thọ Phật - HT Thích Trí Tịnh

  thế tôn 03/01/2017 08:44 0 bình luận

  Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước khác sanh về nước tôi rốt ráo tất cả đến bực nhứt sanh bổ xứ. Trừ người có bổn nguyện tự tại hóa độ, vì chúng sanh mà mặc giáp hoằng thệ chứa công đức độ tất cả, đi qua các nước Phật tu hạnh Bồ Tát, cúng dường chư Phật mười phương, khai hóa hằng sa vô lượng chúng sanh[...]

   
 • 22. Tổ Ma-Noa-La (Manorhita)

  thế tôn 17/12/2016 08:27 0 bình luận

  Ngài dòng Sát-Đế-Lợi ở nước Na-Đề, cha là Thường-Tự-Tại vua nước nầy. Ngài là con thứ ba của vua, khi sanh ra có nhiều điềm lạ, nên vua không dám lấy việc thế tục ràng buộc. Khi gặp Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu, Ngài được 30 tuổi,vua cha cho phép xuất gia theo Tổ. Sau Ngài được Tổ truyền tâm pháp.

   
 • Bức Thông Điệp Từ Con Người Của Đức Phật

  thế tôn 20/10/2016 07:47 0 bình luận

  Bằng tuệ giác siêu việt đạt được trong đêm hành đạo, Đức Phật trải gót khắp xứ Ấn Độ, đem hạt giác ngộ gieo khắp “đất tâm”, muốn tất cả chúng sanh đều được giác ngộ như chính Ngài. Và chẳng bao lâu, hoa trái giác ngộ rộ nở khắp nơi, tạo thành vườn đạo lý hiện hữu sinh động giữa cuộc đời và liên tục phát triển trên khắp[...]

   
 • Chương 38: Ôi! Hạnh Phúc!

  thế tôn 08/08/2015 07:55 0 bình luận

  - Thế Tôn, hồi khuya trong lúc thiền tập, con có nghe khất sĩ Baddhiya thốt lên hai tiếng "Ôi, hạnh phúc!", con nghĩ là thầy Baddhiya không cảm thấy thoải mái với đời sống xuất gia. Có lẽ thầy ấy tiếc nuối những giàu sang và danh vọng khi còn là cư sĩ. Con xin trình bày để Thế Tôn biết, và để người định liệu.

   
 • Thế Tôn Báo Hiếu Phụ Vương

  thế tôn 05/08/2015 10:56 0 bình luận

  Đức vua nước Xá Di là Tịnh Phạn, từng dùng chính pháp làm phương châm cai trị, lấy nhân nghĩa đạo đức để cảm hóa nhân dân, mở lòng từ bi đốI vớI muôn loài. Bấy giờ Ngài đang lâm trọng bệnh, các quan thái y hết lòng điều trị, nhưng bệnh mỗI ngày một nặng, đức vua cảm thấy ưu phiền.

   
 • Ngôi Chùa Nuôi Trẻ Mồ Côi Ở Bình Định

  thế tôn 18/06/2015 11:06 0 bình luận

  Nếu có cho thì cho ngay lúc nhận chứ đã mang vào chùa nuôi nấng rồi thì coi như em bé đó có duyên với chùa, với Phật. Mình mà cho đi, giả sử họ có cho lại mấy triệu đồng, dù mình có lấy hay không thì người ngoài cũng đồn đãi là mình bán trẻ, như thế không hay chút nào. Mình cứ nuôi lớn, cho các cháu đi học Phật pháp[...]

   
 • Video: Ca Khúc Phật Đản Ca - Ca Sĩ Võ Thu Nga

  thế tôn 28/05/2015 08:41 0 bình luận

  Lặng mà nghe nơi nơi tiếng muôn loài chúng sanh tưng bừng Hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới Vầng hào quang đơm hoa đón dâng Thế Tôn ra đời Soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ải triền miên.

   
 • 9. Phẩm “Thọ Học Vô Học Nhơn Ký”

  thế tôn 28/05/2015 10:47 0 bình luận

  Bấy giờ, ngài A-Nan và ngài La-Hầu-La nghĩ như vầy: ” Chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký thời sung sướng lắm”. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lạy chân Phật đồng bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng con trong đây cũng đáng có phần, chỉ có đức Như-Lai, là chỗ về nương của chúng con. Lại chúng con là[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com