Ký tự được đánh dấu: kinh kim cang

 • 42.Thiền Thất Hối Ngữ

  Người dụng công phải chuyên tâm trì chí, không nên bị cảnh giới làm cho chuyển động. Tham thiền cần phải nhớ đạo lý trong Kinh Kim Cang: "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm" tức là hãy để tâm vận hành ở chổ nó chẳng có trụ trước. Ðó là đạo lý căn bản mà Ngài Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ. Nhưng có bao nhiêu người nghe qua rồi,[...]

   
 • Video: Kinh Kim Cang - HT Tuyên Hóa Giảng

  "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" (Đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào)

   
 • 33. Tổ Huệ Năng (638 713 T.L.)

  Sư họ Lư, Tổ tiên quê ở Phạm-Dương, cha tên Hành-Thao, mẹ là Lý-Thị. Đời Võ-Đức (618-627 T.L.) nhà Đường cha Sư làm quan ở Nam-Hải, sau dời về Tân Châu. Sư sanh tại Tân-Châu. Sư được ba tuổi, cha mang bệnh rồi mất, mẹ thủ chí nuôi con. Sư lớn lên trong gia đình rất nghèo túng. Mỗi ngày, Sư phải vào rừng đốn củi đem ra[...]

   
 • Tham Thiền Là Thực Tập Lục Độ Ba-La-Mật

  Kinh Kim Cang còn có câu: "Các pháp là bình đẳng, không có cao thấp". Do đó người tu cũng phải bình đẳng. Tuy rằng Phật có Tam Thân, Tứ Trí, Ngũ Nhãn, Lục Thông, nhưng Phật vẫn tự coi như không có gì khác với chúng sanh, do đó có câu nói: "Tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không có sai biệt", tâm là Phật, Phật là chúng[...]

   
 • Video: 50 Hiện Tượng Ngũ Ấm Ma - HT Tuyên Hóa

  Video: 50 Hiện Tượng Ngũ Ấm Ma - HT Tuyên Hóa

   
 • Video Sách Nói Phật Giáo: Kinh Kim Cang

   
 • Kinh Kim Cang Bát-Nhã-Ba-La-Mật - HT Thích Trí Tịnh Dịch

  Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề: "Ông chớ nói lời ấy! Sau khi đức Như-Lai diệt-độ, năm trăm năm sau, có người trì-giới, tu phước, có thể sanh lòng tin nơi những câu trong bài nầy mà cho đó là thiệt, thời phải biết rằng người ấy chẳng phải chỉ vun trồng căn-lành từ nơi một đức Phật, hai đức Phật, ba, bốn, năm đức Phật, mà[...]

   
 • Đi Tìm Thánh Tăng

  Sau thời thuyết pháp, nhà vua quỳ sám hối trước đại chúng. Vì lòng tha thiết cầu gặp Tánh tăng, nhà vua buộc lòng phạm đến pháp bảo bằng cách chôn một quyển kinh Kim Cương ngay lối vào cung điện. Với kế đó nhà vua đã tìm ra vị thánh tăng trong hơn nghìn tăng chúng, ấy là vị có thần thông biết được chỗ chôn kinh và[...]

   
 • Một Pháp - Phẩm II

  Hạnh phúc là chúng Tăng, Được sống trong hòa hợp, Giúp đỡ, ưa hòa hợp, Thích hòa hợp, trú pháp Không rơi rớt, vượt khỏi, An ổn khỏi khổ ách, Kẻ tạo được hòa hợp, Giữa Tăng chúng Tỷ-kheo, Trọn kiếp được an vui, Trong cảnh giới chư Thiên.

   
 • Video: Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Thầy Thích Trí Thoát Tụng

  Phật và Bồ Tát đồng thời phóng quang chiếu thân hành giả mắt liền mở sáng. Nhơn túc tập trước, nên khắp nghe các âm thanh thuần nói thậm thâm Ðệ Nhất Nghĩa Ðế. Hành giả ấy liền xuống kim đài lạy Phật, chắp tay tán thán Thế Tôn, qua bảy ngày liền được chẳng thối chuyển Vô Thượng Bồ Ðề, liền có thể bay đi đến khắp mười[...]

   
 • Thái Lan: Có Nên Xử Lý Tội Hình Sự Với Những Người Xúc Phạm Hình Ảnh Đức Phật?

  Và với những ai quen thuộc với Thái Lan đều biết, việc thương mại những lá bùa Phật giáo là một ngành kinh doanh rất lớn. Thật sự, đây không chỉ là việc buôn bán mà là sự biến dạnh những lời dạy của Đức Phật vì những người sở hữu các lá bùa tin rằng bằng việc có nó, mang và lạy trước các tượng Đức Phật, họ sẽ được gia[...]

   
 • Hàn Quốc: Hơn 80,000 Người Tham Dự Lễ Hội Kinh Sách Phật Giáo

  Tripitakia Koreana hay "Palmandaejanggyeong" ở Hàn Quốc là tập hợp tất cả các bản mộc kinh Phật vào thế kỷ thứ 13 được khắc trên 80,000 tấm bản gỗ với 52 triệu chữ. Bộ kinh được xem như là bản kinh Phật đầy đủ nhất cho được tìm thấy cho đến hôm nay. Chùa Haein nơi bản kinh được lưu giữ được UNESCO công nhận là di sản[...]

   
 • Tức Cảnh Quan Âm Tu Viện Đồng Nai

  Quan Âm Tu viện cảnh tôn nghiêm, Dọc theo quốc lộ hướng Hòa Biên. Có Cô nhi viện nuôi con trẻ, Vài trăm đạo chúng bậc chân tu.

   
 • Ấn Quang Đại Sư

  Người niệm Phật, nếu tấm lòng chân thiết, tự có thể nhờ từ lực của Phật, khiến cho khỏi tai nạn đau binh nước lửa. Dù có bị ức nghiệp sâu dày, hoặc trường hợp chuyển quả nặng địa ngục thành ra quả báo nhẹ nay mà ngẫu nhiên bị tai nạn ấy. Nếu lúc bình nhựt có lòng tín nguyện chơn thiết, quyết định lúc bấy giờ sẽ được[...]

   
 • Có Phải Phép Khai Mở Huyệt Đạo, Luân Xa, Nhận Ân Điển, Trường Sinh Học Là Pháp Môn Thượng Thừa Của Phật Giáo?

  VẤN: Gần đây, một số bạn đạo con quen biết và không quen biết trên mạng đến giới thiệu với con về một pháp môn mới mà họ cho là thượng thừa, là tu tắt đón đầu đó là khai mở huyệt đạo, khai mở luân xa, nhận ân điển. Họ bảo đó chính là giúp tiếp xúc với thế giới xung quanh, giúp tiềm năng của mình khai mở, gần hơn với[...]

   
 • Video Sách Nói Phật Giáo - Kinh Địa Tạng

  Lạy đấng Tam giới Tôn Quy mạng mười phương Phật, Nay con phát nguyện rộng Thọ trì kinh Ðịa Tạng. Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ tam đồ, Nếu có kẻ thấy nghe Ðều phát bồ đề tâm, Hết một báo thân này Sanh qua cõi Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

   
 • Người Ngày Xưa

  "Cám ơn nàng. Nàng đã đem lại cho ta SỰ THẬT. Nàng đã cho ta thấy cái phi lý của tưởng tượng. Ta sẽ không còn ôm giữ một hình ảnh nào, vì Phật đã dạy: Pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp. Nhan sắc nàng, cái nhan sắc mà mười lăm năm nay ta từng say đắm, đã không thực, huống chi là hình ảnh, hoài niệm về nhan sắc ấy. Cái[...]

   
 • Tịnh Tông Nhập Môn - Vì Sao Chúng Ta Tu Theo Pháp Môn Tịnh Độ?

  Xã hội ngày nay rất là phức tạp, tình hình của lục đạo so với chúng ta hiện nay lại càng phức tạp hơn. Một người ở trong thời đại này muốn liễu thoát sinh tử, ra khỏi ba cõi quả thật chẳng dễ dàng, nhưng cũng không thể xem là quá khó, như vậy cũng lầm nốt! Thật ra vẫn có lối vào, vẫn có con đường để đi, đó là chúng ta[...]

   
 • Có Nên Chép Kinh, Ấn Tống, Cúng Dường Kinh Sách Trong Thời Hiện Đại Hay Không?

  VẤN: Con đọc trong kinh thường bảo rằng công đức cúng dường kinh sách, ấn tống và chép kinh là bậc nhất. Tuy nhiên, khi con chép kinh bằng tay và muốn cúng dường kinh chép tay đến các chùa thì không chùa nào chịu nhận vì bảo không dùng bảo thời đức Phật mới cần biên chép kinh chứ thời nay kinh sách đẹp đâu có thiếu.[...]

   
 • Mạng Sống Trong Hơi Thở - Hành Trình Một Tang Lễ Theo Nghi Thức Phật Giáo Ở Mỹ

  Sự ra đi của dượng chính là minh chứng hơn nữa cho lời dạy của Đức Phật – mạng người sống trong hơi thở. Cả đời Dượng chỉ thích làm việc, làm quanh năm với đủ thứ kế hoạch, dự định, làm CEO cho cả một công ty trong và ngoài nước, dù được nhắc nhở nên điều độ thân tâm làm việc nhưng dượng luôn tin dượng vẫn còn khỏe,[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com