HỎI: Hai chữ “trợ niệm” nghĩa là gì ?

ĐÁP: Trợ là giúp đỡ, niệm là chánh niệm; nói gọn là giúp người lâm chung giữ được chánh niệm hiện tiền.

HỎI: Sao gọi là “chánh niệm” ?

ĐÁP: Chánh niệm gọi là “Tịnh niệm”. Chánh niệm và tịnh niệm giống như tâm niệm niệm Phật. Nhân vì tâm niệm niệm Phật là chánh nhân để thành Phật, cho nên gọi là “chánh niệm”, lại gọi là tâm niệm niệm Phật. Vì tâm không tương ứng cùng với lục trần, nên gọi là “chánh niệm”. Tịnh niệm cũng là tịnh nhân để vãng sanh Tịnh Độ. Thế thì ý nghĩa của chánh niệm đại khái cũng như thế !

HỎI: Tại sao phải đứng bên cạnh người sắp mất để trợ niệm?

ĐÁP: Người đến lúc lâm chung thì bốn đại chia lìa. Các khổ nhóm họp, tay chân rối rắm giống như nỗi thống khổ của con cua ở trong chảo nước sôi. Hàng ngày dụng công niệm Phật nếu chưa thuần thục thì ai mà không cần người đứng bên cạnh để trợ niệm lúc lâm chung? Cho dù thường ngày có dụng công niệm Phật sáu – bảy phần, nhưng đến lúc lâm chung thì cũng khó mà giữ được hai – ba phần. Huống gì người lúc còn sống chưa từng dụng công niệm Phật thì sao lại không cần người ở bên cạnh để trợ niệm lúc lâm chung ? Nên biết, người lúc lâm chung tự mình không thể làm chủ được cho dù chỉ là chút ít, hoàn toàn phải nương vào người bên cạnh giúp họ niệm Phật và giúp họ được tự chủ.

HỎI: Người bệnh khi chết rồi vẫn phải trợ niệm. Việc ấy có tác dụng gì ?

ĐÁP: Vì người bệnh vừa tắt hơi, tuy đã chết nhưng thần thức vẫn chưa hẳn rời khỏi xác, chưa biết đời sau sanh về cõi thiện hay ác, nhưng hiện tại nếu được giúp đỡ niệm Phật thì có diệu dụng rất thù thắng. Phải hiểu rằng người đến lúc lâm chung chính là ranh giới của thánh đạo, thiện đạo và ác đạo. Chúng ta từ vô thỉ kiếp cho đến nay vì tạo ra những nghiệp thiện ác nhiều vô lượng vô biên, trong tâm dấy khởi tâm niệm thiện ác nối nhau không dứt. Đa phần đều là tâm niệm ác, niệm thiện rất ít. Người lúc lâm chung, tâm niệm rốt sau nếu là ác thì sẽ bị đọa vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu tâm niệm rốt sau nhớ nghĩ đến việc thiện thì liền sanh lên cõi trời, khi cảnh lành hiện đến thì một tâm niệm khi mạng chung bèn theo thiện cảnh mà thác sanh vào cõi lành.

 Tâm niệm sau cùng nếu niệm Phật, nguyện cầu vãng sanh Tây phương thì thế giới Cực Lạc Tây Phương liền hiện ra, Phật A Di Đà cùng các thánh chúng đến tiếp dẫn vãng sanh. Chúng ta nên hiểu ý nghĩa của việc giúp đỡ người khác niệm Phật trong lúc lâm chung, trong tâm niệm Phật chính là một niệm cần thiết sau cùng của người sắp mất. Một niệm sau cùng nếu biết niệm Phật thì Phật A Di Đà ngay trong tâm niệm ấy mà hiện ra tiếp dẫn. Chính trong tâm mình niệm Phật, theo Phật vãng sanh Tây phương thì nghiệp sanh tử ở cõi nước Ta Bà dứt sạch, mãi mãi hưởng thọ an vui. Giúp đỡ người sắp mất niệm Phật có diệu dụng rất thù thắng như thế !

Tác giả: Pháp sư Thế Liễu

Dịch giả: Thích Thiện PhướcCó phản hồi đến “Trợ Niệm Vấn Đáp”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com