HỎI: Người sau khi mất, trong gia đình phải ăn chay niệm Phật trong 49 ngày, tạo các công đức để siêu độ cho người quá cô,việc làm này có ý nghĩa gì ?

ĐÁP: Người mất nếu thật sự được sanh về Tây phương, những người trong gia đình ăn chay niệm Phật tu tạo công đức lành để siêu độ, có hai nghĩa:

- Một là tăng thêm phẩm vị hoa sen của họ.

- Hai là mỗi người trong gia đình đều được phước vô lượng.

Giả như không được vãng sanh Tây phương, tuy đã chết nhưng vẫn còn chưa quyết định để thọ sanh thì trong thời kỳ này gọi là thân trung ấm. lúc bấy giờ, gia đình phải niệm Phật hồi hướng, tu tạo các công đức và khơi mở căn lành Tịnh Độ, khiến họ trong thời kỳ thân trung ấm sanh tín tâm, phát thệ nguyện niệm Phật cầu sanh về Tây phương. Chỉ cần người trong gia đình và đích thân họ có đầy đủ ba tư lương: Tín, nguyện, hạnh thì nhất định được Phật tiếp dẫn về Tây phương.

HỎI: Trung ấm nghĩa là gì ?

ĐÁP: Người chết sau khi thần thức đã lìa khỏi xác, tức là khi chưa đi đầu thai, ví như người từ trong gian phòng này đi ra định đến một gian phòng khác mà chưa vào được, còn ở khoảng giữa, đây nghĩa là trung ấm. Người chết biết niệm Phật thì được vãng sanh Tây phương, người làm lành thì được sanh lên cõi trời, người làm ác thì bị đọa xuống địa ngục Vô gián, các hạng người này không trải qua thời kỳ thân trung ấm. Thân trung ấm nếu mau thì chỉ trong khoảng một khảy móng tay liền thác snah vào sáu đường; chậm thì đến 49 ngày hoặc qua 49 ngày, không nhất định.

HỎI: Người sau khi chết, vì sao không được đi đầu thai liền, lại phải vào thân trung ấm và trải qua 49 ngày ?

ĐÁP: Nhân vì người mất từ nhiều kiếp cho đến nay đã tạo ra những nghiệp thiện ác chưa nhất định là nặng hay nhẹ. Đó là do vọng tâm vô minh nghệp thức, một tâm niệm lành, một tâm niệm ác, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Nghiệp thiện ác thường không nhứt định. Nếu định nghiệp lành thì sanh vào cõi lành, tâm lành cũng có bậc thượng trung hạ, cho nên mới cảm đến ba con đường lành Trời, người, A tu la. Nếu định nghiệp ác thì đầu thai vào cõi ác, tâm ác cũng có thượng trung hạ, cho nên mới chiêu cảm đến ba đường ác Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh.

Chúng ta phải hiểu vì có mối quan hệ như thế, cho nên những người thân trong 49 ngày hẳn phải ăn chay niệm Phật, thay người mất tu tạo các công đức lành khiến cho người mất nương vào các công đức ấy tiêu trừ được tội ác, phước lành thêm lớn, được vãng sanh Tây phương, hoặc thác sanh vào cõi trời, người. Nếu những người trong gia đình không phát tâm ăn chay niệm Phật và tu tạo các công đức lành, lại gây tạo các ác nghiệp như sát sanh, tà dâm, ăn thịt, uống rượu … như thế túc nghiệp của người mất cho dù là lành đi nữa thì cũng chuyển làm ác nghiệp; nếu lúc nghiệp của họ là ác thì ác nghiệp lại chồng thêm ác nghiệp, mà ác nghiệp cộng thêm ác nghiệp thì chính là phẩm ác bậc thượng; người mất sẽ bị đọa ngay vào địa ngục chịu khổ mãi mãi.

HỎI: Nếu gặp người có gia cảnh nghèo cùng khốn khổ, trong 49 ngày ăn chay niệm Phật, lại gây tạo các công đức lành thì làm sao có thể duy trì được cuộc sống ?

ĐÁP: Muốn tu tạo các công đức, chỉ cần niệm Phật là có công đức rất lớn. Nếu cuộc sống gia đình chật vật khó khăn thì đâu cần phải thỉnh Tăng Ni, tổ chức các pháp hội để siêu tiến ... toàn thể gia đình cứ ăn chay niệm Phật thì công đức đó quá lớn rồi. Mỗi ngày phải quy định thời gian niệm Phật.

Sáng sớm, khi niệm Phật xong, liền đến trước linh vị của người mất mà hồi hướng công đức cho họ, sau đó mới ăn cơm sáng.

Buổi trưa, niệm Phật trước hoặc sau khi ăn cơm, nên xem xét có trở ngại gì trong công việc của mình không, rồi mới định thời khóa.

Buổi tối, khi ăn cơm chiều xong thì mới niệm Phật, niệm xong lại ở trước bàn linh mà hồi hướng công đức cho họ. Mỗi ngày niệm Phật ba lần như thế và mỗi lần đều phải hồi hướng.

Ngoài ra, trong lúc làm việc, tâm miệng cũng phải niệm thầm câu Phật hiệu. Phương pháp niệm Phật độ vong như thế đối với kinh tế chẳng những tiết kiệm, lại còn giản tiện, không bị trở ngại trong sinh hoạt, công đức lại càng lớn, gia đình được mát mẻ bình an, mọi người trong gia quyến đều được phước và người mất cũng được lợi ích rất lớn. Đây là phương pháp tốt nhất cho kẻ còn lẫn người mất đều được lợi.

DẪN CHỨNG VÀI ĐIỂM TRỌNG YẾU TRONG PHẨM THỨ BẢY

“KẺ CÒN NGƯỜI MẤT ĐỀU ĐƯỢC LỢI” CỦA KINH ĐỊA TẠNG

Trưởng giả Đại Biện chắp tay cung kính hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: “Đại sĩ, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù đề, sau khi mạng chung, quyến thuộc kẻ lớn người nhỏ vì tu tạo các công đức, thiết trai cúng dường, gieo trồng các nhân lành niệm Phật, ăn chay, giữ giới, cúng dường Tam bảo .v.v…). Vậy người mạng chung có được lợi ích và thoát khỏi sanh tử chăng?”.

Bồ Tát Địa Tạng đáp: “Trưởng giả ! Thuở hiện tại cùng vị lai, nơi có các chúng sanh sau khi mạng chung nếu nghe được một danh hiệu Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật… không luận là có tội hay không tội, đều được giải thoát” (vãng sanh về thế giới Cực Lạc Tây Phương).

Lại nói: “Con quỷ vô thường không hẹn mà đến, thần hồn mê mờ, chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày như ngây, như điếc, hoặc ở tại các ty sở để định đoạt về nghiệp quả; sau khi thẩm định xong, lại căn cứ vào tội nghiệp mà thọ sanh. Trong khoảng thời gian chưa phân định ấy, họ phải lãnh chịu muôn ngàn điều sầu khổ, huống gì bị đọa vào các nẻo ác ! Nếu người mạng chung chưa được thọ sanh khoảng 49 ngày, mỗi niệm luôn luôn trong mong quyến thuộc tu tạo phước lành để cứu vớt. Khi qua khỏi 49 ngày thì cứ theo nghiệp mà thọ lãnh quả báo. Nếu có tội thì phải trải qua trăm ngàn kiếp (thường ở trong ba đường ác: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh chịu vô lượng khổ), không có ngày giải thoát. Nếu mắc tội năm vô gián thì bị đọa vào đại địa ngục, trải qua muôn ngàn kiếp mãi mãi chịu muôn thứ khổ đau”.

Lại nói: “Sau khi người thân thuộc mất trong khoảng 49 ngày, tạo các công đức lành khiến cho các chúng sanh mãi mãi xa lìa nẻo ác: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, được thác sanh làm Trời, người hưởng thọ vô lượng quả vui và quyến thuộc hiện tại cũng được lợi ích vô lượng”.

Tác giả: Pháp sư Thế Liễu

Dịch giả: Thích Thiện Phước
Có phản hồi đến “Vấn Đáp Về Mối Tương Quan Của Thân Trung Ấm”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com