Thăm xong chín Phẩm Hoa Sen rồi, tôi lại được đưa trở về trước Ðức PHẬT A DI ÐÀ, tôi quỳ trước Ngài chí thành đảnh lễ ba lễ, cầu Phật gia bị và chỉ dạy, từ chính kim khẩu của Ðức PHẬT A DI ÐÀ từng câu từng câu một vô cùng thận trọng mà nhắc nhở tôi: "Phật tánh của chúng sanh vốn là bình đẳng, tùy biệt nghiệp mình đảo điên ý thức, lấy giả làm thực, tạo nhân chịu báo, trôi lặn trong sáu nẻo luân hồi không dứt, chịu khổ đau vô vàn. 48 nguyện Ta thệ nguyện độ chúng sanh trai gái già trẻ, lấy tín nguyện hạnh nhất tâm bất loạn là Tịnh Ðộ Thiền, chỉ cần 10 niệm quyết được vãng sanh."

Tôi quỳ nữa, lễ bái nữa, Ngài dạy tiếp: "Con có nhân duyên với Thế giới Ta Bà, con muốn độ cha mẹ nhiều đời, anh em chị em, thân bằng quyến thuộc, con cần dặn họ giữ giới làm lành, lấy giới làm thầy, dạy họ Tịnh Ðộ Thiền, Thiền Tịnh song tu. Con cần dặn kỹ các loại đạo giáo Thích, Ðạo Nho (cả các tâm phái của đạo), Gia Tô, Hồi Giáo các giáo cần cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau khích lệ, đừng nói dèm nhau, đừng phỉ báng nhau, đừng nói những lời tà chánh, người tà ta đạo, người ma ta cao, người thấp ta quý, người hèn ta sang. Ðừng soi tìm cái dấu vết sai sót nhỏ của nhau, mà phỉ báng không ngừng, đây chỉ là hành vi diệt căn lành; bào mòn thì giờ quý báu vào chuyện không đâu, thực chẳng đáng vậy. Cửa Phật quảng đại, tám vạn bốn ngàn pháp môn, đạo nào cũng thực, có thể tu trì tà biến được ra chánh, ma biến được ra đạo, nhỏ có thể đi về lớn, cùng nhau đùm bọc nương nhau, tinh tấn tu hành pháp môn của mình, sửa cái sai của mình, hành cái lành của mình mới đúng là chánh tông huệ mạng của chư Phật."

Ngưng một lúc Ngài bảo: "Thôi con về là vừa rồi". Tôi bái lễ tạ, lễ ba lần và lui gót.

Trên đường về tôi vẫn cứ bay bay không thấy Nam Thiên Môn, đi bằng trì chú và nương hoa sen đi thật nhanh, đến ngay Trung Thiên La Hán, tôi ngừng niệm chú, hoa sen biến mất, lại vị đồng tử hôm trước tiếp nước trong cho uống. Thầy tri khách bảo tôi vào phòng nghỉ tí đã, tôi vào phòng nghỉ, thoáng cái đã say say trong giấc ngon lành.

9. VỀ TỚI THẾ GIAN

Lúc tôi tỉnh lại, loay hoay không biết mình đang ở đâu, không thấy người trời, không thấy Bồ Tát, không thấy toà đại điện, cũng không thấy nơi nào phát ra hào quang nữa. Tôi nhớ lại mới ba giờ khuya hôm qua tôi đi dạo cả ngày, và giờ lại tối khuya rồi, chắc chừng hai mươi tiếng đồng hồ đi tham quan thích thú qua đi. Ở đây sao tối đen như mực, đưa tay không thấy ngón, tôi cảm thấy tôi đang ở trên tảng đá lớn của động núi cõi nào, lần mò hồi lâu mới có tia sáng hừng đông, tinh thần phục hồi ngay như thường. Tôi thấy ra đã ở thế giới Ta Bà.

Ở trong động không thấy lối ra, tôi gọi, tôi nhảy, tôi hát không ai trả lời, cuối cùng tôi tìm lối ra, ven theo đường núi xuống dưới, đi bộ 20 cây số, đến đường Xích Thủy gặp người đi đường, tôi bèn hỏi ra, hú vía kinh hồn, thì ra bây giờ đã là ngày 8 tháng 4 năm 1973 rồi. Tôi bấm đốt ngón tay đếm, té ra tôi rời khỏi nhân thế hơn 6 năm 5 tháng rồi... Tôi lầm thầm niệm trong lòng, NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT, kẻ giác thành Bồ Tát, người mê ấy chúng sanh, Phật Pháp có túc nhân, lúc gặp duyên thì độ, tôi phải thừa kế ý chí của ân sư HƯ VÂN LÃO HOÀ THƯỢNG, thực hành chỉ thị của Ðức Phật A DI ÐÀ và Bồ Tát QUAN THẾ ÂM, hoằng pháp độ chúng sanh hữu thiện duyên.

Nguyện đem công đức nầy,

Hồi hướng khắp tất cả

Ðệ tử và chúng sanh

Ðồng trọn thành Phật Ðạo.

NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT

QUAN ÂM TU VIỆN

1/6/1991

PHẦN PHỤ LỤC

A DI ÐÀ PHẬT TÁN: Tây Phương Giáo Chủ Tịnh Ðộ năng nhơn, Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, phát nguyện thệ hoằng thâm, Thượng Phẩm Thượng Sanh, Ðồng phó Bửu Liên thành.

CHÍ TÂM ÐẢNH LỄ: (Mỗi câu đều đọc)

1. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Ðà Hải Hội, Vô Lượng Quang Như Lai.

2. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Ðà Hải Hội, Vô Biên Quang Như Lai.

3. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Ðà Hải Hội, Vô Ngại Quang Như Lai.

4. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Ðà Hải Hội, Vô Ðối Quang Như Lai.

5. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Ðà Hải Hội, Diệm Quang Như Lai.

6. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Ðà Hải Hội, Thanh Tịnh Quang Như Lai.

7. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Ðà Hải Hội, Hoan Hỉ Quang Như Lai.

8. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Ðà Hải Hội, Trí Huệ Quang Như Lai.

9. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Ðà Hải Hội, Nam Tư Quang Như Lai.

10. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Ðà Hải Hội, Bất Ðoạn Quang Như Lai.

11. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Ðà Hải Hội, Vô Xưng Quang Như Lai.

12. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Ðà Hải Hội, Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai.

A Di Ðà Phật thân kim sắc

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân

Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di

Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

Quang trung hoá Phật vô số ức,

Hoá Bồ-Tát chúng diệt vô biên

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ÐẠI TỪ ÐẠI BI A DI ÐÀ PHẬT

NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT (Niệm nhiều ít tuỳ ý)

NAM MÔ ÐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

NAM MÔ ÐẠI THÊ CHÍ BỒ TÁT (3 lần)

NAM MÔ ÐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (3 lần)

NAM MÔ THANH TỊNH ÐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT (3 lần)

SÁM THẬP PHƯƠNG

Thập phương Tam Thế Phật

A Di Ðà đệ nhứt,

Cửu phẩm độ chúng sanh

Oai đức vô cùng cực,

Ngã kim đại quy y

Sám hối tam nghiệp tội,

Phàm hữu chư phước thiện,

Chí tâm dụng hồi hướng.

Nguyện đồng niệm Phật nhơn

Cảm ứng tùy thời hiện

Lâm chung Tây Phương cảnh,

Phân minh tại mục tiền,

Kiến văn giai tinh tấn,

Ðồng sanh Cực Lạc Quốc,

Kiến Phật liễu sanh tử,

Như Phật độ nhứt thiết,

Vô biên phiền não đoạn,

Vô lượng pháp môn tu;

Thệ nguyện độ chúng sanh,

Tổng giai thành Phật Ðạo;

Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng,

Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng,

Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí.

MƯỜI ÐẠI NGUYỆN

(Hoặc đọc bài sám nầy)

Đệ tử chúng đẳng

Tùy thuận tu tập

Phổ Hiền Bồ-Tát

Thập chủng đại nguyện:

Nhứt giả lễ kính chư Phật,

Nhị giả xưng tán Như Lai,

Tam giả quảng tu cúng dường,

Tứ giả sám hối nghiệp chướng,

Ngũ giả tùy hỉ công đức,

Lục giả thỉnh chuyển pháp luân,

Thất giả thỉnh Phật trụ thế,

Bát giả thường tùy Phật học,

Cửu giả hằng thuận chúng sanh,

Thập giả phổ giai hồi hướng.

HỒI HƯỚNG

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.

Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Ðộ trung,

Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cọng thành Phật-đạo.

TAM QUY Y

- Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô lượng tâm (1 lạy)

- Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải (1 lạy)

- Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại (1 lạy)

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả

Ðệ tử và chúng sanh

Ðều trọn thành Phật Ðạo.

NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT

Nguyên tác: Pháp sư Khoan Tịnh

Lược thuật: Lưu Thế Khoa

Việt dịch: Hữu Từ, Tâm Hảo

Có phản hồi đến “A Di Đà Phật Chỉ Dạy”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com