1-Cúng hương.

2-Bạch thỉnh

Giao thừa Nguyên đán lễ thiêng liêng,

Cung thỉnh mười phương Phật Thánh Hiền,

Duyên giác, Thanh văn cùng liệt Tổ,

Thiên thần Hộ pháp với Long thiên.

Thiêu thân liệt Thánh tử vì đạo,

Dũ ánh uy quang giáng tọa tiền,

Lễ nhạc hương hoa xin dâng cúng,

Nguyện cầu ban phước lễ tân niên.

Hôm nay ngày lành Nguyên đán,

Nhất tâm cung đón giao thừa,

Chúng con: theo lệ ngày xưa,

Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.

Truyền thừa di phong thuở trước,

Tâm thành lễ Phật dâng hương.

Cầu tân niên vạn sự cát tường,

Nguyện xuân nhật tam nguyên như ý!

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát (3lần)

2-Tán thán Phật.

3- Quán tưởng.

4-Đảnh lễ Tam bảo.

5-Tán lư hương.

6- Tụng pháp kệ Phổ đà sơn

6-Tụng chú Đại bi

7- Khai kinh kệ

8- Tụng kinh Di lặc hạ sanh thành Phật

Ta nghe như vầy: một thuở nọ Đức Phật ở tại núi Linh Thứu, thành Vuơng Xá cùng với các vị tỳ kheo đều câu hội đông đủ.

Khi ấy đại trí Xá Lợi Phất, là bậc tối thắng trong hàng pháp tướng, vì nặng lòng thương cõi thế gian, nên từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu quỳ gối bên hữu xuống sát đất, rồi chắp tay cung kính mà bạch với Phật rằng: Thế tôn! Con nay muốn thưa hỏi một ít chuyện, xin Phật vui lòng nghe cho.

Phật nói với Xá Lợi Phất:"Tùy theo chỗ ông hỏi ta sẽ nói". Tức thời Xá Lợi Phật đọc bài tụng mà hỏi Thế Tôn rằng:"Đại sư thọ ký cho Phật hạ sanh sau nầy, hiệu là Từ Thị, như trong kinh đã nói, xin đấng Nhơn Trung Tôn, phân biệt lại lời tụng, con nay xin muốn nghe, thần thông oai đức kia.

Phật bảo Xá Lợi Tử phải định tâm lắng nghe:"Ta vì ông bày tỏ chuyện Từ Thị sau nầy.

Lúc ấy nước biển lớn, giảm dần ba ngàn, ba trăm du thiện na, rõ rộng đường luân vương châu Nam Thiện rộng dài, cả vạn du thiện na, hữu tình ở trong ấy, chỗ nào cũng sung mãn, quốc độ đều giàu có, không hình phạt tai ách, các hạng người nam nữ, do nghiệp lành sanh ra, địa cầu không gai góc, mọc những cỏ xanh mềm, chơn đi dậm lên trên, ví như bông vải mịn, tự nhiên có nếp hương, mỹ vị đều sung túc, các cây sanh áo mặc, đủ các thứ trang nghiêm, cây cao ba câu xá, hoa quả thường sung thiệt.

Khi ấy người trong nước, đều sống tám muôn tuổi, không có các tật khổ, khỏi não thường an vui, thân tướng thảy đoan nghiêm, sắc lực đều viên mãn, mạng người khi gần hết tự đến rừng Thi Lâm.

Kinh thành Diệu Tràng Tướng chổ Luân Vương đóng đô, dọc mười hai do tuần, rộng bảy do tuần lượng. dân cư trong thành ấy, toàn trồng sẳn nhơn mầu. Thành ấy có đức thù thắng, người ở đều vui mừng, lâu đài chổ khước địch, dùng bảy báu xây thành, them cài vớ`i cửa nẻo, mỗi mỗi đều đồ báu, hào rãnh chung quanh thành, xây thành món diệu trân, bông quý thảy đều đủ, chim tốt bay đậu luôn, bảy hàng cây đa la, vòng quanh vây bốn phía, đủ thức báu trang nghiêm, đều treo lưới chuông mõ, gió nhẹ thổi cây báu, diễn ra những tiếng mầu, dường như đánh bát âm. người nghe sanh vui mừng, đâu cũng có ao hồ tạp sắc đều giăng phủ, vườn tược cây thơm ngát, trang nghiêm thành quách nầy.

Trong nước có thánh chúa, tân là Hướng Khư, làm vua thông bốn châu, giàu có nhiều oai lực. Vua ấy sẳn phước đức, mạnh mẽ gồm bốn binh, bảy báu đều thành tựu, có cả ngàn người con, bốn biển đều êm lặng, không có chiến tranh, chánh pháp độ quần sanh, giáo hóa đều bình đẳng.

Vua có bốn kho lớn đều ở trong các nước, mỗi kho có chứa trữ trân bảo trăm muôn ức...Trong nước Yết-Lăng-già, có Băng-kiệt-la, trong Mật-si-la, có kho Bát-trục-ca, kho Y-la-bát-la, ở về nước Kiền-đà, còn kho Hướng-Khư ở nước Ba-tư-nặc-tư.

Các kho phục tàng ấy, thuộc về vua Hướng Khư, nhờ có trăm phước nghiệp, quả báo đều thành tựu.

Quan đại thần giúp nước, Thiện Tịnh Bà la môn, hiển đạt cả bốn minh, làm quốc sư tại trào, rộng thông các tạp luận, nghe thiện giáo thọ thì, huân giải với thinh minh, đều có nghiên cứu cả. có hiền nữ Tịnh Diệu, phu nhơn của đại thần, danh tướng đều đoan nghiêm, ai thấy cũng vui đẹp; Từ Thị đại trượng phu, từ cõi trời Hỷ Túc, thác thứ vào Phu nhơn, mượn chỗ sanh thân mình. Bà mang thai Đại Thánh đầy đủ trong mười tháng, ngày kia Từ Tôn mẫu, ra dạo vườn Diệu Hoa, lúc đi đến vườn kia, không ngồi cũng không nằm, thủng thỉnh vịn cây bông, bỗng sanh đức Từ Tôn.

Khi ấy Tối Thắng Tôn, ra hông bên hữu rồi, như mặt trời lố dạng, phóng ánh sáng khắp nơi, không nhiễm xúc bào thai, như sen ra khỏi nước, sáng soi trong ba cõi, đều ngưỡng ánh đại từ.

Đương khi vừa sanh ra, trời Đế Thích thiên nhãn, tự mình nâng Bồ Tát, Bồ Tát tgrong lúc đó, tự nhiên đi bảy bước, mà ở hai chân có mọc sẳn hoa sen báu, xem khắp cả mười phương, bảo cho trời người biết, thân nầy là thân chót, không sanh chứng Niết bàn. Rồng phun nước trong sạch, tắm rửa thân đại bi, trời ngợi khen rải hoa, từ hư không sa xuống; chư thiên cầm lộng báu, che Đức Đại bi tôn, mỗi người được tâm lành, nhứt định theo Bồ Tát, thân ba mươi hai tướng, đầy đủ các ánh sáng, bồng ẳm trao cho Bà. Ngự giá đem xe báu, dùng đủ thứ trang nghiêm, mẹ con ngồi vào trong, các trời xúm lại đẩy, ngàn thứ tiếng nhạc mầu, dẫn đường mà về cung, Từ Thị vào Đô thành, trời dâng hoa cúng dường.

Ngày Từ Tôn giáng thế, hàng thể nữ có thai, đều được thân an ổn, đều sanh con khôn ngoan. Thiện Tịnh cha Từ Tôn, thấy hình con kỳ diệu, đủ ba mươi hai tướng, trong tâm rất vui mừng, theo phương pháp xem xét, biết con có hai tướng, ở tục làm Luân vương, xuất gia thành Chánh giác.

Bồ Tát đã thành lập, thương xót các quần sanh, trong các khổ hiểm nạn, luân hồi mãi không dứt. Thân vàng chói sáng lòa, tiếng như vọng Đại Phạm, mắt giống lá sen xanh, chi thể đều viên mãn, mình dài tám mươi châu, vai rộng hai mươi châu, mặt rộng độ mười châu, đoan nghiêm như trăng tròn.

Bồ tát thông nhiều nghề, khéo dạy kẽ thọ học, số trẻ nhỏ xin học, tám vạn bốn ngàn người.

Thuở ấy vua Hướng Khư, kiến lập thất bảo tràng, cao độ bảy mươi tầm, rộng sáu mươi tầm chẳn. tạo bảo tràng xong rồi, vua phát lòng đại xả, thí cho Bà la môn và lập Du già hội.Khi ấy bọn Phạm chí, có tới số ngàn người, được tràng báu mầu nầy, hư bể trong giây lát. Bồ Tát thấy vậy rồi, nghĩ thế tục đều vậy, sanh tử khổ trói nhốt, lo tìm cách xuất ly, duy có đạo tịch diệt, âu bỏ tục xuất gia, cứu chúng sanh ra khỏi, vòng sanh lão bệnh tử.

Ngày Từ Tôn phát nguyện, tám vạn bốn ngàn người, đều sanh lòng nhàm chán, cùng theo tu phạm hạnh, trong đêm mới phát tâm, bỏ tục mà xuất gia, lại cũng một đêm đó, mà lên bậc Đẳng Giác.

Thuở ấy có cây Bồ đề, tên gọi là Long hoa, cao bốn du thiện na, sầm uất mà tốt tươi, cành lá phủ bốn phía, che mát sáu câu-lô.

Từ Thị đại bi tôn, ngồi dưới cây thành Phật, bậc Tôn thắng trong người, đủ tám giọng phạm âm, nói pháp độ chúng sanh, khiến ra khỏi phiền não, khổ và khô sanh xứ, tất cả đều trừ diệt, hay tu Bát chánh đạo, bên bờ niết bàn kia.

Vì các Thanh văn, nói bốn chân đế ấy, nghe như pháp được rồi, chí thành mà vâng giữ.

Ở trong vườn diệu hoa, thính chúng như mầy nhóm, đầy khỏang trăm do tuần, quyến thuộc đều sung mãn, vua Luân vương Hướng Khư, nghe pháp thâm diệu rồi, nguyện xả hết của báu, lòng ham mộ xuất gia, không quyến luyến cung phi, chỉ cầu sự xuất ly, tám muôn bốn ngàn chúng, đều theo mà xuất gia. Lại tám muôn bốn ngàn, đồng tử Bà la môn, nghe vui xả trần tục, cũng đều xin xuất gia.Tam tạng thần trưởng giả, tên gọi Thiện Tài, với một ngàn quyến thuộc, cũng đến xin xuất gia, Bảo nữ Tỳ Xá Ly, với bao nhiêu tùng giả, tám vạn bốn ngàn người, cũng đến xin xuất gia. lại có số trăm ngàn người Thiện nam Thiện nữ, nghe nói pháp mầu, cũng đến xin xuất gia.

Vô thương thiên nhơn tôn, đại từ bi thánh chúa, quán khắp tâm chúng rồi, mà diễn thuyết yếu pháp, chúng ngươi cần nên biết, Từ bi Thích ca chủ, dạy người tu chánh đạo, thì sanh trong pháp ta, hoặc lấy hương tràng hoa, phướn phan lọng nghiêm sức, cúng dườn Mâu ni chủ, thì sanh trong pháp ta, hoặc uất kim nước trầm, hương nê dùng tô phết, cúng dường tháp Mâu ni, thì sanh trong pháp ta; hoặc quy y Tam bảo, cung kính thường thân cận, phải tu các hạnh lành, thì sanh trong pháp ta, hoặc trong những pháp Phật, thọ trì theo chổ học, khéo giữ không thiếu sót, thì sanh trong pháp ta, hoặc giới tăng bốn phương, thì y phục ẩm thực, dâng cho thuốc hay, thì sanh trong pháp ta, hoặc trong bốn thời chay và những tháng thần thông, vâng giữ tám chi giới, thì sanh trong pháp ta, hoặc dùng ba thứ thông, thần cảnh ký truyền dạy, hóa đạo chúng Thanh văn, khiến trừ hết phiền não.

Hội ban đầu thuyết pháp, rộng độ hàng Thanh văn, chín mươi sáu ức người, khiến xa lìa phiền não chướng.

Hội thứ hai thuyết pháp, rộng độ hàng Thanh văn, chín mươi bốn ức người, vượt khỏi biển vô minh.

Hội thứ ba thuyết pháp, rộng độ hàng Thanh văn, chín mươi hai ức người, khiến lòng hay điếu phục.

Ba lần chuyển pháp rồi, người trời đều trong sạch, dẫn các chúng đệ tử, vào trong thành khất thực; đã vào thành Diệu Tràng, đường nẽo đều nghiêm sức, vì lễ cúng dường Phật, trời rãi bông mạn đà, bốn vua cùng thiên chúng, dâng hoa cúng dường, giúp cho Đức đại bi.

Các trời đại oai đức, rải những y phục mầu, khắp cả trong thành ấp, chiêm ngưỡng đại y vương, lấy hương hoa mầu báu, rải khắp các nẻo đường, dậm đạp đi lên trên, ví như bông vải mịn, âm nhạc và tràng phan, bày hàng giáp hai bên.

Người trời chúng Đế thích xưng tán đại bi tôn, Nam mô Thiên thượng tôn, Nam mô Sĩ trung thắng, lành thay Bạc già phạm, hay thương xót thế gian.

Có trời đại oai đức, đương làm vua chúng ma, quy tâm mà đảnh lễ, quy tâm mà đảnh lễ chiêm ngưỡng đức đạo sư.

Phạm vương các Thiên chúng, quyến thuộc mà vi nhiễu, đều dùng giọng phạm âm, xiển dương pháp nhiệm mầu. Ở trong thế giới ấy, phần nhiều là La hán, trừ sạch nghiệp hữu lậu, hằng sa phiền não khổ, người trời và Long thần, Càn thát bà, A tu la, La sát và Dược xoa đều hoan hỷ cúng dường.

Khi ấy các đại chúng, dứt chướng trừ nghi hoặc, siêu việt dòng sanh tử, hay tu nết trong sạch. khi ấy các đại chúng, lìa nhiễm xả của báu, không lòng ngã ngã sở, hay tu nết trong sạch. khi ấy các đại chúng, hủy phá lưới tham ái, trọn vẹn lòng vắng lặng, hay tu nết trong sạch.

Từ thị thiên nhơn tôn thương xót lòai hữu tình, hẹn sống sáu muôn tuổi, nói pháp độ quần sanh, hóa đạo trăm ngàn ức, khiến qua biển phiền não, có duyên được chẩn tế, mới vào cõi niết bàn.

Từ thị đại bi tôn, vào niết bàn về sau, chánh pháp trụ thế gian, cũng đủ sáu muôn năm, nếu ở trong pháp ta, thân tâm tin chịu được, ngày hạ sanh sau nầy, được thờ đại bi tôn.

Nếu có người thông tuệ, nghe nói việc như thế, ai lại chẳng vui mừng, nguyện gặp đức Từ bi. nếu cầu người giải thóat, trông gặp hội Long hoa, thường cúng dường Tam bảo, siêng năng đừng phóng dật. Khi ấy đức thế tôn vì Xá Lợi Tử và các đại chúng, thọ ký việc Từ thị hạ sanh rồi, lại kêu Xá Lợi Tử mà nói rằng:

Nếu có người thiện nam thiện nữ nào, nghe pháp nầy rồi, thọ trì đọc tụng và giảng nói cho kẻ khác nghe, y như lời của ta mà tu hành, dùng hương hoa cúng dường,hoặc phổ biến kinh nầy, thì những người ấy sau nầy được gặp đức Từ thị hạ sanh và ở trong ba hội mà nhờ phần cứu độ nữa.

Thuở ấy đức thế toân nói bài tụng rồi, Xá Lợi Tử cùng các đại chúng vui mừng tin chịu đảnh lễ tín thọ phụng hành.

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật (3 lần).

9-Xưng tán

Bố Đại Lão Hòa thượng,

Di Lặc ứng hóa thân,

Giao thừa mừng Tân xuân,

Ban phước đến muôn dân,

Đặng hân hạnh trăm phần,

Mừng rước lễ sanh thân.

Nam mô Từ Thị Di Lặc Phật (3lần).

10-Tụng Tâm kinh

11- Chú Tiêu tai kiết tường (3 lần)

12-Nguyện an lành

- Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời thường an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện Phật từ thường gia hộ.

- Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời thường an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện Tam bảo thường gia hộ.

- Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời thường an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ.

Nam mô Tiêu tai giáng kiết tường Bồ tát (3 lần)

13-Tụng hồi hướng

Lễ vía Di lặc công đức thù thắng hạnh

Vô biên...

14-Phục nguyện

Phật từ cảm ứng, Pháp lực hiệu linh.

Gia hộ cho chúng con:

Chờ Phật Di Lặc giáng sinh, Ngõ nghe pháp âm tái chuyển.

Đợi thuở Long Hoa xuất hiện, Hầu thấy Phật nhựt trùng quang.

Mong thế giới bình an, Nguyện nhơn sinh hạnh phúc.

Năm mới an khang cung chúc, Đầu xuân phước thọ chào mừng.

Mạch đạo lưu chuyển không ngừng, Dòng đời đổi thay chẳng dứt.

Chúng con nguyện, Tạo thêm công đức,

Tiêu bớt tội khiên, Dứt sạch não phiền,

Trau dồi trí tuệ. Học đạo Tứ đế,

Tu hạnh Nhất thừa, Sớm trưa không nhàm trể,

Nguyện tất cả chúng sanh, phát tâm trường chay niệm Phật

Đồng sanh Tây phương Cực lạc, Đồng thành Phật đạo.

15-Tam tự quy

Tự quy y Phật…

Tự quy y Pháp…

Tự quy y Tăng…

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Nghi Thức Cúng Rước Vía Phật Di Lặc Và Đón Giao Thừa - HT Thích Giác Quang”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com