Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng:

Bốn mươi tám đại nguyện,

tiếp chúng đầu tiên.

Ngàn vạn ức hóa thân,

độ sanh trước hết.

Nhớ lời từ thệ,

Nguyện tỏ hiếu tâm.

Sớ rằng:

Nay có đệ tử Thích ... và Bổn tự bổn đạo, cùng Phật tử mười phương, về chùa ... ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Tất cả đồng tâm:

Khai đàn phụng Phật,

Hiến cúng hoa đăng;

Phúng tụng kinh văn,

Độ vong siêu thoát.

Ngửa mong chư Phật Bồ Tát,

Từ bi tiếp độ vong linh.

Chúng con thiết nghĩ rằng:

Bổn tự lịch đại hữu công các tiên linh;

Thập phương Phật tử trí tự chư vong giả.

Và hơn thế nữa các gia tộc.

Thất Tổ Cửu Huyền,

chép ghi gia phả,

Nội thân ngoại thích,

thờ phụng từ đường.

Nhưng mấy ai biết:

Bao lần gió lạnh lửa hương,

Mấy lúc mưa mờ mồ mả.

Do đó,

Cháu con đau lòng xót dạ,

Dòng họ thương nhớ nguyện cầu.

Nhưng biết:

Tin tưởng vào đâu,

Và cậy nhờ ai được!

Tuy nhiên, chúng con còn nhớ ...

Lời Phật dạy Mục Liên thuở trước,

Nên, lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay.

Giờ thì:

Pháp tịch vừa bày,

Lễ nghi đã diễn,

Mong nhờ chư Tăng chú nguyện,

Kính dâng lục vị cúng dường.

Và, cung duy văn sớ một chương,

Mạo muội tỏ bày tấc dạ.

Mong rằng từ bi bất xả,

Nguyện được hoan hỷ xin nghe.

Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo, tác đại chứng minh.

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô U Minh Giáo Chủ, Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, tác đại chứng minh.

Nam mô Vu Lan Hội Thượng Chư Phật Thánh Hiền, tác đại chứng minh.

Phục nguyện:

Thuyền từ vượt biển,

Đuốc tuệ soi đường.

Dắt dìu chư vong giả đến lạc phương,

Cứu vớt các hương linh qua khổ ải.

Lại nguyện:

Cha mẹ ông bà hiện tại,

Phước thọ tăng long;

Nội ngoại cháu con các dòng,

An vui hạnh phúc.

Cẩn sớ.

Nay ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Tỳ kheo Thích ... Hòa nam thượng sớ.

Sau đây xin tuyên đọc phương danh chư vị vong linh có đăng ký lại:

Họ ... Tên ...

Họ ... Tên ...

v.v...

HT Thích Huyền Quang



Có phản hồi đến “Sớ Cúng Phật Lễ Vu Lan”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com