Vu Lan kỳ siêu Pháp đàn.

Bổn đàn gởi điệp cấp vong linh,

Sa môn Thích ... phụng hành pháp sư.

Nay Bổn tự và Thập phương Phật tử thiết nghĩ rằng:

Bổn tự lịch đại hữu công các tiên linh,

Thập phương Phật tử trí tự chư vong giả.

Từ ngày cõi trần từ giã, cảnh lạ đi vào,

Vui khổ thế nào, chưa ai hay biết!

Nay gặp Vu Lan thắng hội, xả tội vong nhân,

Tất cả ân cần, lập đàn tiến bạt.

Giờ này:

Đạo tràng hoàn mãn, gởi một điệp văn,

Cấp phát chư linh, giữ làm công cứ;

Trên đường qui khứ, mọi việc an lành,

Lạc quốc vãng sanh, tiêu diêu tự tại.

Và mong rằng, ông bà cha mẹ quá khứ thường gia hộ cho:

Cháu con nội ngoại còn hiện tại,

Được mọi sự an lành may mắn,

Hiếu thảo thuận hòa,

Thương mẹ kính cha,

Yêu dòng quí họ.

Nay điệp cấp:

Bổn tự lịch đại hữu công các tiên linh,

Thập phương Phật tử trí tự chư vong giả.

Minh trung thâu chấp.

Nay, ngày Rằm ... tháng bảy năm ... PL. 25 ...

Nhất Như Lai Tâm.

Sau đây là phương danh chư vị vong linh có đăng ký lại:

- Họ ... Tên ...

- Họ ... Tên ...

v.v...

HT Thích Huyền QuangCó phản hồi đến “Điệp Cấp Linh Lễ Vu Lan”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com