Nghi Thức Cúng Rước Vía Phật Di Lặc Và Đón Giao Thừa - HT Thích Giác Quang

Bố Đại Lão Hòa thượng, Di Lặc ứng hóa thân, Giao thừa mừng Tân xuân, Ban phước đến muôn dân, Đặng hân hạnh trăm phần, Mừng rước lễ sanh thân.