Mấy hôm nay, một số bạn độc giả của trang nhà Linh Sơn Phật Giáo có đến hỏi về việc làm phước, cúng dường. Có bạn rất kính tin tam bảo, thích ăn chay, niệm Phật nhưng gia cảnh nghèo khó, đang còn đi học nên không biết phải cúng dường tam bảo như thế nào cho đúng do tiền bạc hạn hẹp, hoa trái lại không biết cúng gì cho đúng mà không vượt quá khả năng. Có bạn lại tranh luận rằng nếu cúng gạo, cúng tiền cho chùa dâng lên tam bảo thì công đức sẽ nhiều hơn là cúng dường bình thường ở những nơi bình thường như ở các cơ sở từ thiện, phòng khám cho người nghèo hay làm từ thiện đâu đó.

Nghe các bạn nói vậy, Ngọc Hằng bùi ngùi thương cảm và thấy bóng dáng của mình ở đó hơn năm năm về trước khi bước chân vào cửa đạo. Ngày đó Ngọc Hằng cũng chẳng biết gì cả, chưa bao giờ tiếp xúc với bất cứ chư tăng ni nào, Phật pháp một chữ không biết thì chuyện làm phước cúng dường lại là điều vượt quá khả năng vì chẳng biết phải làm như thế nào. Sau bao nhiêu năm được nhiều bạn đạo và thầy tổ chỉ dạy, Ngọc Hằng mới hiểu rõ hơn về Phật pháp và nên làm gì trong việc cúng dường.

Ngọc Hằng nói với các bạn rằng bố thí cúng dường không phải chỉ có ở vật chất mà cúng dường từ tâm là điều quan trọng nhất. Đặc biệt, bố thí vô úy thí như cúng dường sự an vui, cúng dường nụ cười, cúng dường niềm hỷ lạc, cúng dường sự tận tâm thời gian nghe khổ đau của người khác công đức là vô lượng vô biên chứ không nhất thiết phải cúng dường tịnh tài tịnh vật. Hòa Thượng Thích Giác Quang, thầy của Ngọc Hằng có dạy "Nhà Phật dụng tâm chứ không dụng mâm." Ngoài ra, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật nên ở đâu cần sự giúp đỡ, bố thí, trong khả năng, nếu bạn thành tâm giúp đỡ thì công đức là vô lượng chứ không nhất thiết chỉ có cúng chùa mới có công đức.

Việc cúng dường được công đức nhiều hay ít là do ở tâm của bạn, do bạn khởi tâm như thế nào mà từ đó sinh ra công đức chứ không phải ở việc cúng dường nhiều hay ít. Nếu bạn có tâm thiện lành, dù một cành hoa, một ngọn cỏ, một câu niệm Phật an ủi đầy thiện pháp thì công đức còn vô lượng vô biên hơn là cúng dường rất nhiều tiền bạc, vật chất nhưng tâm ác tà. Để hiểu rõ hơn về vấn đề cúng dường như thế nào được phước lành vô lượng, Ngọc Hằng xin kể cho các bạn nghe Câu Chuyện Cúng Dường Của Hoa Thiên trong "Phẩn Hoa Thiên thuộc kinh Hiền Ngu." A Di Đà Phật!

"Một thời Ðức Phật ở nước Xá Vệ, tại rừng cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, cùng với những vị Tỷ Khưu lớn, cả thảy một ngàn hai trăm năm mươi vị tại đó.

Nước Xá Vệ khi ấy có một người Hào Trưởng, bà vợ của ông năm đó sinh được cậu con trai, đầu tròn, mặt vuông, khôi ngô tuấn tú tươi đẹp. Giữa lúc sinh cậu, trên trời tự nhiện hoa rơi xuống đầy sân, nhân điềm tướng này ông bà đặt tên cho cậu: Phất Ba Đề Bà. Tàu dịch "Hoa Thiên".

Dân làng ai cũng khen ông bà nhiều phúc đức, sinh được người con quý. Hào Trưởng vui mừng! Nuôi cậu một cách sung sướng, hy vọng sau này làm nên danh giá cho gia đình chủng tộc, nên ông bà không lúc nào rời lòng yêu dấu cậu, luôn luôn làm những phúc lành để hướng cho cậu. Song tính nết cậu cũng ngoan ngoãn hiếu kính cha mẹ, lại có trí óc minh mẫn và hiền hậu. Đối với mọi người trong nhà như hàng xóm, không làm mất lòng ai bao giờ, lại hay có tâm giúp đỡ người, nên được nhiều người kính mến, xa gần đều cảm phục.

Sau khi lớn tuổi học hành tiến đạt, một hôm theo người thân tín đi cúng dàng Phật. Tới chốn Phật, nhìn thấy Ngài có oai đức phi thường đầy đủ tướng từ bi, quan minh chói sáng, tự phát lòng kính ngưỡng, vui mừng hớn hở rồi thầm nghĩ rằng:

- Người ta sinh trên đời, được gặp Phật là một sự khó, những người được hạnh ngộ, là túc duyên lắm.

Nghĩ xong cậu tới trước Phật, thụp lạy thưa rằng:

- Kính lạy Ðức Thế Tôn! Chúng con không biết có phước lành gì hôm nay được tới đây chiêm ngưỡng Ngài, cúi xin Ngài từ bi giáo hóa cho chúng con được biết lối tu hành thoát khổ, đời đời được an vui sung sướng.

Phật nói: - Hay lắm! Ngươi có duyên lành, muốn được an vui lâu kiếp, hãy ghi nhớ những lời ta nói:

- Con người phú quý hoặc bần tiện, cũng do tự mình tạo tác, gây nhân ngũ giới được sinh làm người, tạo mười điều lành được sinh thiên, tham xẻn đọa làm quỷ đói, sát hại sinh mạng sân si phải đọa địa ngục, tà kiến vô nhân đạo làm loài súc sinh v.v…

Cậu nghe xong như người đói được ăn, khát được uống, bạch Phật rằng:

- Kính lạy Ðức Thế Tôn, ngày mai chúng con thành kính sửa trai nghi, cúi xin Ngài và các vị Thánh Tăng dời gót ngọc tới nhà con dùng ngọ và thuyết pháp để cho cha mẹ con, họ hàng con, được ân triêm công đức.

Phật nói: - Con có lòng thành kính Ta và Tăng chúng sẽ chứng lòng cho.

Cậu ta lễ tạ lui ra, về nhà trình bày cùng cha mẹ công việc mời Phật ngày mai, thì hai ông bà rất vui vẻ! Đêm ấy cả nhà đều tấp nập bày tòa trải chiếu tới sáng mới xong, trong nhà chưa sửa soạn được các món ăn, ông bà liền hỏi cậu:

- Bây giờ phải làm những món gì con?

Cậu đáp: - Thưa mẹ! Việc ấy để con lo liệu, mẹ không phải lo!

Khi Ðức Phật tới, do phúc đức của Hoa Thiên hóa hiện ra những tòa ngồi, bằng thất bảo, nơi nằm, nơi nghỉ, trang nghiêm vô cùng tốt đẹp. Phật và Tăng chúng thăng tòa ngồi yên tĩnh, thì các món ăn ngon lành tự nhiên đầy đủ hiện ra.

Sau khi dùng cơm xong, Ðức Phật thuyết Pháp nói về "Tứ Diệu Đế". Hoa Thiên và cả nhà được chứng quả Tu Đà Hoàn.

Sau khi Ðức Phật về Tịnh Xá. Hoa Thiên xin cha mẹ theo Phật xuất gia cầu đạo giải thoát, vì ông bà đã hiểu đạo, nên thuận lòng cho cậu đi theo Phật tu hành, cậu từ tạ cha mẹ đến Tinh Xá cúi đầu lễ Phật xong thưa rằng:

- Kính lạy Ðức Thế Tôn! Xin Ngài từ bi hoan hỷ cho con được xuất gia nhập đạo tu hành, vì đã được sự đồng ý của cha mẹ con.

Phật nói: - Thiện Lai Tỷ Khưu.

Ngài nói dứt lời, tóc trên đầu Hoa Thiên tự nhiên rụng hết, áo mặc tại mình biến thành áo cà sa, thành một hình tướng Sa Môn, tu hành gắng gỏi chẳng bao lâu đã chứng quả A La Hán.

Thấy việc của Hoa Thiên, tôi (A Nan) lấy làm lạ, nên tôi tới trước Phật làm lễ bạch rằng:

- Kính lạy Ðức Thế Tôn! Tỷ Khưu Hoa Thiên thuở quá khứ làm phước gì, lúc sơ sinh có hoa trên trời bay xuống, khi cúng dàng Phật tự nhiên lại có giường tòa và các món ăn, cúi xin Ngài chỉ giáo để chúng con được rõ.

Phật nói: - A Nan ông muốn biết chuyện của Hoa Thiên hãy lắng nghe ta nói cho ông hay.

Dạ! Chúng con xin chú ý nghe!

Đời quá khứ cách đây đã quá xa xưa, thuở đó có Ðức Phật hiệu là Tỳ Bà Thi. Phật ứng thế độ sinh, thường thường cùng Tăng chúng vào các làng ấp để giáo hóa, những nhà tôn quý và nhân dân đem các món ăn và dụng cụ ra cúng dàng. Lúc ấy có một người nhà nghèo thấy họ sùng kính cúng dàng cầu phước trong lòng tuy hoan hỷ, nhưng hận mình nghèo, không có gì dâng cúng để làm duyên cho tương lai, anh liền hái hoa cỏ bên lề đường, một lòng thành kính lễ lạy tung lên trên chư Tăng rồi đi.

A Nan chính người nghèo cúng hoa thuở đó, nay là Tỷ Khưu Hoa Thiên, đấy cũng do đời quá khứ có lòng tin kính cúng hoa chí tâm cầu nguyện từ đó tới nay đã trải qua chín mươi mốt kiếp. Hoa Thiên được phước báu sinh vào thế giới nào thân thể cũng tốt đẹp, ý muốn dùng gì cũng được đầy đủ; thức ăn uống giường tòa các dụng cụ nghĩ đến thì tự nhiên có, và lúc sơ sinh có hoa trên trời bay xuống, do phước duyên đó mà nay được đắc đạo.

A Nan! Tất cả chúng sinh chớ coi sự cúng dàng nhỏ mọn mà khinh thường, xem Hoa Thiên thì tự biết.

Bấy giờ tôi và tất cả đại chúng nghe Phật nói xong ai nấy đều vui mừng tạ lễ mà lui."

Ngọc HằngCó phản hồi đến “Câu Chuyện Phật Giáo Số 13 - Hoa Thiên Trong Kinh Hiền Ngu Đã Cúng Dường Đức Phật Như Thế Nào?”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com