Câu Chuyện Phật Giáo Số 13 - Hoa Thiên Trong Kinh Hiền Ngu Đã Cúng Dường Đức Phật Như Thế Nào?

Việc cúng dường được công đức nhiều hay ít là do ở tâm của bạn, do bạn khởi tâm như thế nào mà từ đó sinh ra công đức chứ không phải ở việc cúng dường nhiều hay ít. Nếu bạn có tâm thiện lành, dù một cành hoa, một ngọn cỏ, một câu niệm Phật an ủi đầy thiện pháp thì công đức còn vô lượng vô biên hơn là cúng dường rất[...]