(Tức long vị, ảnh tượng, y bát, gậy dép, mão, chủ phất...)

* Tiết thứ làm nghi:

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Hiếu đồ tang quyến,

Mời đến trước đây,

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm ...

- TIẾP XƯỚNG:

Dâng hương lên án cúng dường,

Cúi lễ giác linh ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quỳ,

Một lòng chí thành làm lễ.

- TÁN:

Lư vàng vừa bén,

Pháp giới hương bay,

Mười phương chư Phật thảy đều hay.

Mọi xứ kết mây lành,

Tha thiết lòng thành,

Chư Phật hiện về đây.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

(hoặc bài Hương xông đảnh báu v.v... )

- CHỦ LỄ QƯY BẠCH:

Chơn quyền diệu mật,

Hiện bí tích ở nhơn thiên;

Thể tánh viên minh,

Ngộ cơ mầu nơi Phật Tổ.

Kính bạch ... đường thượng,

Tân tịch giác linh!

Người là, trăng trí tuệ huy hoàng,

Sáng soi cùng vũ trụ.

Ngài là, hoa từ bi tươi tốt,

Ngào ngạt khắp muôn phương!

Vì vậy,

Người hiện, tàng tự tại,

Đi ở khôn lường.

Nay người đã thâu duyên,

Thẳng đến Vô dư;

Nên lễ xuất phản,

Phải tham Phật Tổ.

Giờ này,

Hương xông một nén,

Trà điểm ba chung,

Cúi đầu quỳ trước chân dung,

Cung thỉnh linh mô lễ Phật.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Hiến trà - Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Hiếu đồ cung kính rước linh mô lễ Phật.

(Đồng niệm: Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hướng dẫn linh mô lên chùa lễ Phật và trước đài Tam Bảo thiết hương án để tôn trí linh mô).

- CHỦ LỄ ĐẢNH LỄ TAM BẢO.

- TÁN:

Lư hương sạ nhiệt v.v...

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Chúng con nghe rằng:

Lá rụng về cội,

Nước chảy ra khơi.

Sống gởi, thân sanh tử một đời.

Thác về, chốn Niết Bàn muôn thuở!

Kính bạch mười phương Tam Bảo:

Nay có ... đường thượng, Tân tịch Sa môn Thích ... thuộc dòng Lâm Tế đời thứ ... giác linh.

Nay:

Hóa duyên đã mãn,

Quảy dép về Tây.

Và,

Định sáng mai đây,

Đưa quan nhập tháp.

Hiếu đồ y pháp,

Đồng đến Phật tiền,

Hiến cúng hoa diên,

Phụng linh lễ Phật.

Cúi xin Tam Bảo từ bi,

Dủ lòng ai liên chứng giám!

- CHỦ LỄ ĐỨNG DẬY VÀ XƯỚNG:

Chí tâm đảnh lễ: Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (3lần 3 lễ)

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:

Thế Tôn đức tướng,

Nan tận tán dương.

Nay có sớ chương,

Kính xin tuyên đọc.

Duy nguyện Tam Tôn,

Thùy từ nhất giám.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

Chúng con cung kính nghe rằng:

Thật, quyền khéo dạy,

Vâng lời vàng làm việc Đạo sư;

Bảng hát im hơi,

Ngự xe báu đi về Thánh cảnh!

Núi ơn đã đổ,

Sông nghĩa còn sâu!

Sớ rằng:

Nay có Tỳ kheo Thích ... và cả mười phương Phật tử, bốn chúng Tăng Ni thuộc chùa ... ở xã ... tỉnh ...

Giờ này:

Tay đốt trầm hương,

Mắt nhìn liên tướng.

Cùng nhau đến trước điện đường,

Đưa linh làm nghi bái biệt.

Ngửa mong Đại giác,

Soi sáng lòng trần!

Than ôi!

Ca sa trăng lạnh,

Tích trượng sương mờ,

Nhớ bao pháp nhũ thấm nhuần;

Thánh thai nuôi dưỡng.

Thương lúc này linh quang vắng vẻ,

Phật quốc hóa thân.

Vì vậy,

Muốn trả ơn sâu,

Phải cần báo tiến.

Nay thời,

Xe linh sắp chuyển,

Kính yết kim đài,

Có sớ văn này,

Cúi đầu bái bạch.

Nam mô Tận hư không biến pháp giới, Thập phương Thường Trụ Tam Bảo, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

Lời thề còn nhớ,

Thương xót chơn linh.

Các Thánh dắt dìu,

Hiện tràng phan đi về Đông độ.

Muôn thần vệ hộ,

Hóa lầu các đưa đến Tây thiên.

Lóng lánh giữa trời,

Mười phương tín ngưỡng.

Cẩn sớ.

Nay, ngày ... tháng ... năm ... PL. 254 ...

Sa môn Thích ... hòa nam thượng sớ!

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Vừa rồi,

Lễ nghi yết Phật,

Giờ đã viên hòan,

Ngửa mong chư Phật phóng quang,

Dìu dắt chơn linh thượng lộ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Hiếu đồ tang quyến,

Khởi lễ ba lạy.

Phụng linh mô yết Tổ.

(Niệm Đại Hạnh Phổ Hiền đưa linh mô xuống tổ đường).

HT Thích Huyền Quang
Có phản hồi đến “Nghi Rước Linh Mô Yết Phật”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com