Nghi Rước Linh Mô Yết Phật

Dâng hương lên án cúng dường, Cúi lễ giác linh ba lạy. Tất cả thứ tự lại quỳ, Một lòng chí thành làm lễ.