Ngày 9: Lợi Ích Của Đời Sống Thọ Học Bát Quan Trai Giới

ĂN CHAY 26/05/2015 02:07 0 bình luận

Người phát tâm thọ học, tu tập Bát quan Trai giới không chỉ có xuất gia là cao thượng, lợi ích không đơn giản, mà còn y cứ theo giới luật Phật thì người ấy còn phải khéo tu nhẫn nhục mười việc để có cơ sở làm lợi ích nhơn thiên trong ương lai: