36. Phẩm Từ Dưới Đất Vọt Lên Thứ Mười Lăm - Phần 2

vọt lên 11/06/2020 06:44 0 bình luận

Sức thần thông tự tại là vào nhà từ bi cứu kính, sức sư tử phấn tấn là ngồi tòa pháp vương cứu kính; sức oai mãnh đại thế là mặc y nhẫn nhục cứu kính. Đây là cảnh giới vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc y Như Lai.