Đại Đức Thích Phước Hùng: Nói Phật Hiện Thân Là Chưa Hiểu Phật Pháp

u mê 28/12/2013 09:56 0 bình luận

Người nói Phật hiện thân hay hiển linh là những người chưa hiểu Phật pháp và giáo lý của Phật giáo. Người tu hành học Phật pháp phải dạy phật tử từ bỏ dục vọng đời thường để hướng thiện, tâm không u mê, dẫn đến mê tín dị đoan dễ bị người khác lợi dụng làm điều không tốt!