Có Phải Chỉ Cần Tụng Kinh, Niệm Phật Là Sẽ Được Sở Cầu Như Nguyện Không?

Vấn: Xin Sư cho con hỏi, trong kinh và các Sư có giảng giải không nên coi đức Phật là bậc thần linh có quyền ban phước giáng họa cho chúng sinh mà đức Phật chỉ là bậc giác ngộ trước, là người đi trước chỉ dẫn cho chúng sinh con đường giải thoát. Mọi khổ đau, hạnh phúc đều do nghiệp báo thiện ác sai biệt của mỗi chúng[...]