Tiểu Sử Ni Trưởng Thượng Huệ Hạ Giác Tông Trưởng Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng

Với tinh thần vừa tu hành vừa hòa nhập cộng đồng xã hội. Quan Âm Tu Viện quyết tâm thực hiện những chủ trương đúng đắn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam: Phụng sự Đạo Pháp phục vụ Dân tộc, gần gũi với xã hội, giữ vững tinh thần độc lập dân tộc, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Hoàn thành tốt các sinh hoạt cộng[...]