Tiết Vu Lan Ngày Bông Hồng Cài Áo

Ngày Bông Hồng Cài Áo: Theo lời Phật dạy và truyền thừa hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên Tôn Giả cùng các thầy tổ, gần đây rút mỹ tục tặng hoa của các quốc gia trên thế giới, nguời ta tổ chức cài hoa hồng cho nhau trong thắng hội Vu Lan, nói lên sự cung khính Từ Thân người đối diện với mình.