Chiên Đàn Hương Tu Viện

Ai ơi có biết đây miền lạnh, Mà Chiên Đàn Hương lại hiện ra. Vui cảnh cao nguyên với thiên nhiên, Thông reo vi vút, khúc nhạc tuyền.