Linh Sơn Pháp Ấn Con Về

THÀNH tâm theo gót về đây KÍNH lời hòa lục chung xây đắp tình TRI ân thầy bạn quanh mình ÂN sư dưỡng dục an bình khắc ghi.