Ký tự được đánh dấu: thanh văn

 • 26. Phẩm Thọ Ký Cho Bậc Hữu Học Và Vô Học Thứ Chín

  thanh văn 26/09/2019 03:38 0 bình luận

  Lúc đó, Ngài A Nan và La Hầu La hai vị tôn giả sinh ra tâm niệm. Các Ngài ở trong đại chúng nói : ‘’Chúng con luôn luôn nghĩ rằng, nếu như chúng con cũng được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn thọ ký cho, thì chẳng phải sung sướng lắm sao ? Tuy hai vị tôn giả đã chứng được quả vị A La Hán, song các Ngài ở trong định,[...]

   
 • 8. Phẩm Phương Tiện Thứ Hai - Phần 1

  thanh văn 09/01/2019 01:21 0 bình luận

  Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ tam muội an tường mà dậy, nói với Ngài Xá Lợi Phất : Trí huệ của chư Phật thâm sâu vô lượng, môn trí huệ đó khó hiểu khó vào. Tất cả Thanh Văn, Bích Chi Phật không thể biết được. Vì sao ? Phật đã từng gần gũi trăm ngàn vạn ức vô số chư Phật, thực hành hết vô lượngđạo pháp của chư Phật, dũng mãnh[...]

   
 • Video: Thập Đại Đệ Tử Phật (Tập 9) - A Nan Đà - Thanh Văn Đệ Nhất

  thanh văn 24/07/2017 09:47 0 bình luận

  Video: Thập Đại Đệ Tử Phật (Tập 9) - A Nan Đà - Thanh Văn Đệ Nhất

   
 • 16. Phẩm ‘Như Lai Thọ Lượng’

  thanh văn 28/05/2015 10:49 0 bình luận

  Các Thiện-nam-tử! Nếu có chúng-sinh nào đến chỗ ta, ta dùng Phật nhãn quan-sát: tín, v.v. . . các căn lợi độn của chúng, tùy theo chỗ đáng độ, nơi nơi tự nói văn-tự chẳng đồn, niên kỷ hoặc lớn, hoặc nhỏ, cũng hại hiện nói sẽ nhập Niết-bàn, lại dùng các trí phương-tiện nói pháp vi-diệu, có thể làm cho chúng-sinh phát[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com