21. Phần 10: Giữ Gìn Thân Khẩu Ý – Tâm Pháp

tâm pháp 07/01/2020 05:12 0 bình luận

191. Thân, khẩu ý cần giữ để thanh tịnh nhưng không thể dễ dàng. Vậy giữ cái nào trước và dễ nhất hòng khống chế những cái còn lại?