Câu Chuyện Phật Giáo Số 3 – Ông Cấp Cô Độc Cúng Dường

Khi về đến thành, Cấp-cô Độc bắt đầu phân vân không biết tiếp đón Đức Thế Tôn tại đâu. Vườn tược của ông hình như không tương xứng cho việc đón tiếp một thượng khách như vậy. Vườn cây đẹp nhất trong thành là của thái tử Kỳ Đà (Jeta), Cấp-cô Độc quyết định mua đứt khu vườn đó. Kỳ Đà nói với ông: “Ta sẽ bán vườn cây[...]