Đức Phật Sẽ Giải Quyết Vấn Đề Bắc Hàn Như Thế Nào? Ngoại Giao Chánh Niệm

Phật Giáo không đi theo phương cách bá quyền như vậy trong ngoại giao quốc tế vì nó thiếu hiệu quả và không đảm bảo an toàn mà chỉ theo phương cách tôn trọng nhân phẩm đơn giản và cam kết hài hòa với nhau. Luôn có một trật tự sâu hơn bên dưới bề mặt của mọi vấn đề và cảm giác của chúng ta về hài hòa phải được thực thi[...]