Một Năm Ở Quan Âm Tu Viện

Tổ chức 25 khóa lễ Bát Quan Trai cho trên 2.500 lượt Phật Tử Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di tu học một ngày một đêm tại Quan Âm Tu Viện. Mỗi nữa tháng quý vị đến đây để thọ giới, tu tập thiền tụng, học Phật Pháp, học giáo lý Phật học. Tổ chức đạo tràng Bát quan trai đến nay đã được 18 năm. Truyền tam quy ngũ giới cho gần 1800[...]