Lời Vàng Năm Xưa -Xưng Tán Công Đức Tôn Sư Thượng Thiện Hạ Phước

chấp nhận lời chúc khánh tuế của Ni Trưởng Huệ Giác, Trụ Trì Quan Âm Tu Viện dành cho tôi và khẳng định Sư Trưởng Thiện Phước, hiệu Nhựt Ý hành đạo, tuy có khác một ít với nhiều sơn môn pháp phái khác, nhưng lại cổ xuý, truyền bá Pháp môn niệm Phật tại miền Đông, nhất là mỗi năm khai khóa lễ niệm Phật “BÁ NHỰT TRÌ[...]